Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka w zabyt­ko­wym dwo­rze w Nakiel­ni­cy

10.09.2017 (nie­dzie­la) godz.16.00 

Na tere­nie zabyt­ko­we­go dwo­ru rodzi­ny Zacher­tów z I poło­wy XIX wie­ku odbę­dzie się rodzin­ne świę­to pie­czo­ne­go ziemniaka.W pro­gra­mie: kon­cert zespo­łu Ekle­zja, gawę­da wła­ści­ciel­ki dwo­ru Elż­bie­ty Puła­czew­skiej o zapo­mnia­nych tra­dy­cjach i zwy­cza­jach, ziem­nia­cza­ne zaba­wy i kon­kur­sy z nagro­da­mi, ziem­nia­ki z ogni­ska
wej­ściów­ka – przy­staw­ka do ziem­nia­ków z ogni­ska
Impre­zę orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go w ramach Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa