Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi.

Po raz pią­ty muzy­ka zago­ści w kame­ral­nych salach Alek­san­dro­wa, m.in. w Sta­rym Koście­le Archa­nio­łów, w Sali Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki, w restau­ra­cji Peli­kan. W tym roku usły­szy­my melo­die z róż­nych stron Euro­py, w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu arty­stów z nasze­go regio­nu. Zapla­no­wa­no pięć kon­cer­tów poka­zu­ją­cych róż­ne obli­cza muzy­ki. Zaczy­na­my w czwar­tek 6 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 18.00 Bal­la­da­mi Buła­ta Oku­dża­wy w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu Bar­ba­ry Twar­dosz-Droź­dziń­skiej. Arty­st­ce akom­pa­nio­wać na gita­rze będzie Sła­wo­mir Paw­lak. Kon­cert w czy­tel­ni biblio­te­ki (ilość miejsc ogra­ni­czo­na). Atrak­cją będzie tak­że występ wło­skie­go woka­li­sty Alber­to Ama­tie­go. Zaśpie­wa on naj­więk­sze wło­skie prze­bo­je, któ­re kie­dyś nuci­ła cała Pol­ska. Usły­szy­my m.in. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych pio­se­nek. Ten kon­cert już 28 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 18.00 w sali wido­wi­sko­wej MDK. W tego­rocz­nej edy­cji „Jesie­ni peł­nej muzy­ki” nie zabrak­nie też pio­sen­ki fran­cu­skiej. Melo­die pro­sto z Pary­ża 9 grud­nia 2016 r. o godz. 18.00 zaśpie­wa Mał­go­rza­ta Fle­gel. Nato­miast Jedy­ne Takie Trio i jego przy­ja­cie­le zabio­rą słu­cha­czy do kra­iny ope­ry i ope­ret­ki. Arie ze zna­ko­mi­tych dzieł wło­skich, hisz­pań­skich i węgier­skich kom­po­zy­to­rów zaśpie­wa­ją wybit­ni soli­ści ope­ro­wi 24 listo­pa­da 2016 r. o godz. 18.00. Na wędrów­kę muzycz­ną przez wiel­ki zabie­rze nas nie­zwy­kły sek­stet akor­de­ono­wy Old Stars. Ten kon­cert 10 listo­pa­da 2016 r. o godz. 19.00.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki.