Navi Con­cept Agen­cja pro­mo­cji i rekla­my – http://www.navi-concept.pl/

Delia Cosme­tics Pro­du­cent kosme­ty­ków –  http://www.delia.pl/pl/

Myste­rio­us Room – poko­je zagad­ki – http://pokojezagadki.pl/

Dla zdro­wia – salon uro­da, zdro­wie, kosme­ty­ka – http://dlazdrowia.net.pl/

La Roc­ca – sala ban­kie­to­wa, restau­ra­cja – http://www.la-rocca.pl/

Lady Kama – pro­du­cent wyro­bow pon­czosz­ni­czych – http://www.ladykama.pl/

Sygu­ła – auto­ry­zo­wa­ny kon­ce­sjo­ner mar­ki Citro­en – http://www.sygula.pl/filia-aleksandrow-lodzki

Many Mor­nings – pro­du­cent nie­co­dzien­nych, zabaw­nych skar­pet – https://pl.manymornings.com/

Ken­dal Auto Ser­wis – http://www.kendal.com.pl/pl/

Olim­pij­czyk – Miej­ska Pły­wal­nia w Alek­san­dro­wie Łódz­kim  – http://www.basen-olimpijczyk.com.pl/

MOSiR Zgierz – http://www.mosir.zgierz.pl/

Inter­mar­che – sklep spo­żyw­czy www.otwartedo.pl › Inter­mar­che

Wale­wi­ce -s tad­ni­na koni – www.walewice.pl

Nagaw­ki – Żywy Skan­sen – nagawki.pl

Dmu­cha­ne atrak­cje - zjeż­dżal­nie dla dzie­ci, impre­zy – http://dmuchaneatrakcje.com.pl/