Part­ner­stwo Na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go – Fun­da­cja, któ­rej celem jest dzia­łal­ność kul­tu­ral­no-spo­łecz­na i spor­to­wo-rekre­acyj­na w zakre­sie pro­mo­wa­nia aktyw­ne­go, zdro­we­go, kre­atyw­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia wol­ne­go cza­su, wspie­ra­nia, pro­mo­wa­nia i pomo­cy w roz­wo­ju arty­stom, pie­lę­gno­wa­nia dorob­ku kul­tu­ral­ne­go, pod­trzy­my­wa­nia tra­dy­cji naro­do­wych, ludo­wych, kul­ty­wo­wa­nia dzie­dzic­twa przy­rod­ni­cze­go, a tak­że inte­gra­cji spo­łe­czeń­stwa.

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go powsta­ło 27 czerw­ca 2011 roku. Przez czte­ry lata funk­cjo­no­wa­li­śmy jako nie­for­mal­na gru­pa. Od mar­ca 2015 roku jeste­śmy Fun­da­cją. Nie mamy cha­rak­te­ru poli­tycz­ne­go ani reli­gij­ne­go. Celem naszych dzia­łań jest wzbo­ga­ce­nie i uroz­ma­ice­nie życia spo­łecz­no-kul­tu­ral­ne­go gmi­ny, inte­gra­cja i akty­wi­za­cja spo­łe­czeń­stwa, wspie­ra­nie arty­stów oraz współ­pra­ca z wszyst­ki­mi pra­cu­ją­cy­mi na rzecz nasze­go regio­nu. Od począt­ku dzia­łal­no­ści pro­po­nu­je­my miesz­kań­com kon­takt z wyso­ką kul­tu­rą. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sze­reg pro­jek­tów kul­tu­ral­no-spo­łecz­nych, arty­stycz­nych, tury­stycz­nych, edu­ka­cyj­nych i inte­gra­cyj­nych. Nie­któ­re z nich na sta­łe wpi­sa­ły się do kalen­da­rza gmin­nych imprez.

Dużym powo­dze­niem i zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się i są cały czas kon­ty­nu­owa­ne:

  • Let­nie kon­cer­ty w Par­ku miej­skim,
  • Teatral­ne wyda­rze­nia z cyklu „Poczuj teatr”,
  • Rajd samo­cho­do­wy dla kobiet „Bóg zesłał babę”,
  • Cykl jesien­nych spo­tkań muzycz­nych „Jesień peł­na muzy­ki”,
  • Rodzin­ne impre­zy: Świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka, Świę­to Kupa­ły czy Świę­to Lataw­ca.

Orga­ni­za­cja pro­mu­je też miej­sco­wych arty­stów, orga­ni­zu­jąc ple­ne­ry, wysta­wy, spo­tka­nia arty­stycz­ne.
Fun­da­cja jest rów­nież wydaw­cą pisma spo­łecz­no-kul­tu­ral­ne­go „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie”. Redak­cja maga­zy­nu mie­ści się w Biblio­te­ce Publicz­nej im. Jana Machul­skie­go.
Te wszyst­kie impre­zy i dzia­ła­nia słu­żą roz­wo­jo­wi śro­do­wi­ska lokal­ne­go oraz jego inte­gra­cji i akty­wi­za­cji.

Dzia­łal­ność Part­ner­stwa na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zosta­ła doce­nio­na na are­nie ogól­no­pol­skiej. Kapi­tu­ła Dorocz­nej Nagro­dy Fun­da­cji Roz­wo­ju Demo­kra­cji Lokal­nej nomi­no­wa­ła Part­ner­stwo do Nagro­dy za ini­cja­ty­wy kul­tu­ral­ne budu­ją­ce wię­zi spo­łecz­ne.
Nagro­da przy­zna­wa­na jest za zakoń­czo­ne dzia­ła­nia kul­tu­ral­ne i przed­się­wzię­cia o cha­rak­te­rze kul­tu­ro­twór­czym, któ­re w wybit­ny spo­sób przy­czy­nia­ją się do upo­wszech­nia­nia tra­dy­cji lokal­nych, wzmoc­nie­nia wię­zi i akty­wi­za­cji spo­łecz­no­ści lokal­nej.

VII edy­cja Dorocz­nej Nagro­dy obję­ła ini­cja­ty­wy zre­ali­zo­wa­ne w latach 2013–2014. Kan­dy­do­wa­ło ponad 90 jed­no­stek z całe­go kra­ju w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach:

  • jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go;
  • samo­rzą­do­we insty­tu­cje kul­tu­ry (biblio­te­ki, domy kul­tu­ry, insty­tu­cje kul­tu­ral­ne, muzea, świe­tli­ce wiej­skie, szko­ły itp.);
  • orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we lub gru­py oby­wa­te­li, nie­za­leż­nie od ich sta­tu­su praw­ne­go;
  • oso­by indy­wi­du­al­ne.

Nomi­na­cja jest wiel­kim wyróż­nie­niem dla Part­ner­stwa, ponie­waż do Nagro­dy Kapi­tu­ła mogła wybrać tyl­ko 5 orga­ni­za­cji spo­śród 40 zgło­szo­nych.