FUNDACJA PARTNERSTWO NA RZECZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

95–070 Alek­san­drów Łódz­ki
ul. Konop­nic­kiej 10/14

tele­fon:  609 190 211

NIP:   7322175223
KRS:  0000546680

Numer kon­ta ban­ko­we­go: 21 8780 0007 0113 9903 1002 0001
Bank Spół­dziel­czy w Alek­san­dro­wie Łódz­kim