06.08.2017 godz.16.00

Kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim to sen­ty­men­tal­na podróż do Włoch.
Naj­więk­sze, nie­za­po­mnia­ne prze­bo­je  zaśpie­wa wło­ski woka­li­sta Alber­to Ama­ti. Będą to melo­die, któ­re  kie­dyś nuci­ła cała Pol­ska. Usły­szy­my min. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych utwo­rów.
Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki