23.07.2017 r godz. 16.00 Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim
Kolej­ny let­ni kon­cert w par­ku to grat­ka dla wiel­bi­cie­li gita­ry kla­sycz­nej i tań­ca. Zagra Fun­ny Fin­gers (Michał Izy­dor­czyk i Ire­ne­usz Wal­czak) zatań­czy Agniesz­ka Izy­dor­czyk i Patry­cja Licha­wa.
Muzy­ka, któ­rą pro­po­nu­je Fun­ny Fin­gers jest wyni­kiem wspól­nych zain­te­re­so­wań fla­men­co, muzy­ką laty­no­ame­ry­kań­ską i jaz­zem .Są to żywio­ło­we i peł­ne kunsz­tu muzycz­ne­go kom­po­zy­cje. Instru­men­ta­li­ści zespo­łu Ire­ne­usz Wal­czak i Michał Izy­dor­czyk impo­nu­ją wir­tu­oze­rią gry na gita­rze, zna­ko­mi­tą impro­wi­za­cją, wspa­nia­łą inter­pre­ta­cją fol­ko­wych ryt­mów i dosko­na­łym „zgra­niem”. Kon­cer­ty zespo­łu odby­wa­ją się zarów­no w miej­scach kame­ral­nych, jak i na sce­nach ple­ne­ro­wych całej Euro­py.