16.07.2017 r. godz.16.00

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku miej­skie­go . W nie­dzie­lę 16 lip­ca o godz.16.00 zagra rodzeń­stwo Anna i Tymo­te­usz Pie­trzak. Mło­dzi arty­ści zapro­szą publicz­ność do muzycz­nej wędrów­ki przez wie­ki, po nie­zwy­kłych zakąt­kach świa­ta. Usły­szy­my dzie­ła Bacha, Vivaldiego,Wieniawskiego, muzy­kę fil­mo­wą, współ­cze­sną a tak­że tra­dy­cyj­ną z róż­nych zaka­mar­ków glo­bu.
Nie­za­leż­nie od pogo­dy kon­cert odbę­dzie się w par­ku. Pro­si­my zatem zabrać ze sobą para­so­le i krze­seł­ka do sie­dze­nia, bo zain­te­re­so­wa­nie kon­cer­ta­mi jest olbrzy­mie i bra­ku­je miejsc sie­dzą­cych dla wszyst­kich uczest­ni­ków kon­cer­tów.
Let­nie kon­cer­ty orga­ni­zu­je­my dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki.