W pierw­szą nie­dzie­lę wrze­śnia (03.09.2017) o godz.16.00

Redak­cja pisma „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” zapra­sza na spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi i kon­cert nie­zwy­kłej artyst­ki wir­tu­oza skrzy­piec – Iza­bel­li Żebrow­skiej.
Kon­cer­tu­ją­ca głów­nie za gra­ni­cą artyst­ka łączy brzmie­nie kla­sycz­ne­go instru­men­tu z nowy­mi tren­da­mi muzy­ki, uka­zu­jąc słu­cha­czom wszech­stron­ność, pięk­no i czar nie­ogra­ni­czo­ne­go świa­ta barw­nej sztu­ki jaką może two­rzyć dźwięk.
Z wiel­ką fine­zją budu­je więź ze słu­cha­cza­mi, spon­ta­nicz­nie przed­sta­wia­jąc muzy­kę w spo­sób lek­ki, rado­sny, cza­sem żar­to­bli­wy.
Iza­bel­la Żebrow­ska podró­żu­jąc po świe­cie ze swo­imi show udo­wad­nia, że jeden z naj­trud­niej­szych do opa­no­wa­nia instru­men­tów, jakim są skrzyp­ce, nie jest „zare­zer­wo­wa­ny” tyl­ko dla kone­se­rów muzy­ki poważ­nej ale z wiel­kim powo­dze­niem bawi i roz­grze­wa ser­ca sze­ro­kiej publicz­no­ści bez wzglę­du na wiek czy gusta muzycz­ne.
Kon­cert finan­so­wa­ny z Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki (pro­jekt „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie”)