Nie­dzie­la 9 lip­ca 2017 r. godz.16.00. Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. 

Club de Paris dzia­ła w Łodzi od 5 lat. Jest przed­sta­wi­cie­lem tak zwa­ne­go Gyp­sy Jazz- spe­cy­ficz­ne­go rodza­ju muzy­ki jaz­zo­wej, któ­ry miał swój począ­tek w latach 30 ubie­głe­go wie­ku we Fran­cji. To połą­cze­nie muzy­ki cygań­skiej, swin­gu oraz kli­ma­tów ówcze­sne­go Pary­ża. To pio­ru­nu­ją­ca mie­szan­ka wir­tu­oze­rii gry, pięk­nych melo­dii deka­den­cji okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go oraz swin­go­we­go szaleństwa.W reper­tu­arze kon­cer­tu nie zabrak­nie takich prze­bo­jów jak „Oczy czar­ne” czy „Minor swing”