Zapra­sza­my na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku. Tym razem mie­szan­ka wie­lu sty­lów muzycz­nych z róż­nych stron świa­ta w wyko­na­niu zna­ko­mi­te­go zespo­łu, zdo­byw­cy Grand Prix Jazz Melo­ma­ni.
Zespół kon­cen­tru­je się na two­rze­niu wła­snej muzy­ki instru­men­tal­nej opar­tej na aku­stycz­nym brzmie­niu i impro­wi­za­cji. W ich kom­po­zy­cjach ( Pio­tra Przy­by­ła i Krzysz­to­fa Koci­szew­skie­go) sły­chać ele­men­ty jaz­zu, blu­esa, muzy­ki etnicz­nej. Głów­ną cechą muzy­ki Yan­kel Band jest sło­wiań­ska melo­dyj­ność tema­tów. Twór­czość gru­py moż­na zali­czyć do World Music.
Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki.
https://www.facebook.com/Yan­kel-Band-139921396064515/

nie­dzie­la 13.08 godzi­na 16:00