Zapra­sza­my do par­ku miej­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 27.08.2017 o godz.16.00

Jedy­ne Takie Trio to zespół kame­ral­ny, któ­ry powstał w 2011 roku z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny Moryś-Pału­by. Gra­ją w nim pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy z wyż­szym wykształ­ce­niem, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, fil­har­mo­ni­cy. Pre­zen­tu­ją muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą. Pro­mu­ją tra­dy­cyj­ne melo­die lud­no­ści żydow­skiej. Na instru­men­cie kla­wi­szo­wym zagra Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba, na skrzyp­cach Mar­cin Kunic­ki na klar­ne­cie Robert Ste­fań­ski. Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba jest absol­went­ką łódz­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej, pia­nist­ką, nauczy­cie­lem w szko­łach muzycz­nych. Kon­cer­tu­je, jako solist­ka oraz kame­ra­list­ka w kra­ju i za gra­ni­cą. Mar­cin Kunic­ki, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi, skrzy­pek, kame­ra­li­sta, muzyk sesyj­ny. Wie­lo­let­ni kon­cert­mistrz Pol­skiej Ope­ry Kame­ral­nej. Współ­pra­cu­je z Fil­har­mo­nią Łódz­ką im. Artu­ra Rubin­ste­ina oraz z orkie­strą Teatru Muzycz­ne­go w Łodzi. Nauczy­ciel kla­sy skrzy­piec w szko­łach muzycz­nych. Robert Ste­fań­ski, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi i Kato­wi­cach, klar­ne­ci­sta. Adiunkt w Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi. Współ­pra­cu­je z Pol­ską Ope­rą Kame­ral­ną, Fil­har­mo­nią Łódz­ką, Radio­wą Fil­har­mo­nią New Art. Wystę­pu­je w kra­ju i za gra­ni­cą. Doko­nał wie­lu pra­wy­ko­nań utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów.
Let­nie kon­cer­ty w par­ku orga­ni­zo­wa­ło Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki