Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi.
Po raz szó­sty miesz­kań­cy gmi­ny będą mogli delek­to­wać się fan­ta­stycz­ną muzy­ką w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu łódz­kich arty­stów. W tym roku zapra­sza­my do wspól­nej wędrów­ki z pol­ską pio­sen­ką w roli głów­nej. Usły­szy­my utwo­ry Hema­ra, Osiec­kiej Mły­nar­skie­go, Gre­chu­ty, Zauchy i cał­kiem współ­cze­sne prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej i ope­ret­ko­wej. Zaśpie­wa­ją je wybit­ni arty­ści nasze­go woje­wódz­twa: pol­skie bos­sa novy zaśpie­wa Rena­ta Banac­ka-Wal­czak z zespo­łem Nova­Bos­sa, a pio­sen­ki Hema­ra i innych twór­ców mię­dzy­woj­nia Agniesz­ka Gre­inert z akom­pa­nia­men­tem Pio­tra Gór­ki i Paw­ła Jabłoń­skie­go. Krzysz­tof Kacz­ma­rek z cór­ką Aga­tą przy­po­mną pio­sen­ki Agniesz­ki Osiec­kiej, Mar­ka Gre­chu­ty czy Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go. Anna Cym­mer­man, wybit­na śpie­wacz­ka ope­ro­wa oraz Jacek Mala­now­ski zapro­szą słu­cha­czy do muzycz­nej kra­iny miło­ści, a fina­list­ka de Voice of Poland Ange­li­ka Kła­czyń­ska zapre­zen­tu­je pio­sen­ki pol­skich arty­stów w zupeł­nie nowych aran­ża­cjach. Towa­rzy­szyć jej będzie zespół Dariu­sza Igiel­skie­go. Part­ne­rem tego­rocz­nej edy­cji „Jesie­ni peł­nej muzy­ki” jest restau­ra­cja „W dobrym sty­lu”, gdzie będą się odby­wa­ły wszyst­kie kon­cer­ty. Zawsze w śro­dy o godz.18.00 , Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Pił­sud­skie­go 10. Wej­ściów­ki po 10 zł do kupie­nia w Biblio­te­ce Publicz­nej w Alek­san­dro­wie pl. Kościusz­ki 12. Zaczy­na­my 4 paź­dzier­ni­ka „Jesien­ną Bos­sa Novą”

Kalen­da­rium wyda­rzeń:

04.10.2017 godz.18.00
„Jesien­na Bos­sa Nova”
kon­cert zespo­łu Nova­Bos­sa

18.10.2017 godz.18.00
„Ucie­kaj moje ser­ce”
kon­cert Krzysz­to­fa Kacz­mar­ka i Aga­ty Kacz­ma­rek

08.11.2017 godz.18.00
„Bab­skie histe­ryj­ki”
kon­cert Agniesz­ki Gre­inert
akom­pa­nia­ment: Piotr Gór­ka, Paweł Jabłoń­ski

22.11.2017 godz.18.00
„Miłość i muzy­ka”
kon­cert Anny Cym­mer­man i Jac­ka Mala­now­skie­go

06.12.2017 godz.18.00
„Nie­zna­jo­ma”
kon­cert Ange­li­ki Kła­czyń­skiej
z zespo­łem Dariu­sza Igiel­skie­go

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki.