30.07.2017 r. godz.16.00 Park miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 
„Bał­ka­ny na jaz­zo­wo” kon­cert Pavła Samo­khi­na i Jego przy­ja­ciół
Kolej­ne muzycz­ne wyda­rze­nie w par­ku to regio­nal­ne ryt­my zaaran­żo­wa­ne na jaz­zo­wo.
Wystą­pi Pavel Samo­khin, któ­ry zapro­sił do udzia­łu w pro­jek­cie Ser­ba Dar­ko Buga­ri­cia.
Na kon­cer­cie usły­szy­my  tanecz­ne melo­die bał­kań­skie, któ­re zaśpie­wa po pol­sku i po rosyj­sku Pavel Samo­khin  oraz pio­sen­ki mace­doń­skie wyko­na­ne po serb­sku przez Dar­ko Buga­ri­cia. Na instru­men­tach kla­wi­szo­wych akom­pa­nio­wał im będzie Woj­tek Stęp­nik.
Pavel Samo­khin poza śpie­wem będzie też grał na trąb­ce, a Dar­ko Buga­rić na gita­rze.
Pavel Samo­khin, Rosja­nin, któ­ry wybrał życie w Pol­sce. Raczy nas ochryp­nię­tym woka­lem, łama­ną pol­sz­czy­zną, dopra­wia­ną rusy­cy­zma­mi, a przede wszyst­kim wir­tu­oze­rią gry na trąb­ce. Stu­dio­wał na Wydzia­le Jaz­zu w Rosto­wie, ukoń­czył Kla­sę Trąb­ki na Wydzia­le Kla­sycz­nym, jest dyplo­man­tem Kon­ser­wa­to­rium im. Rach­ma­ni­no­wa. Z jego ini­cja­ty­wy powstał zespół Samo­khin Band, orkie­stra któ­ra gra jazz, fun­ky, ska, folk.
Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki