20.08.2017 godz.16.00

A kto się kocha w tobie” kon­cert Bar­ba­ry Twar­dosz

Bar­ba­ra Twar­dosz  pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym ponad dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Na kon­cer­cie usły­szy­my takie prze­bo­je jak Nie wol­no mi , Nie kochać w taką noc, Por­to­fi­no, Kie­dy znów zakwit­ną bia­łe bzy i wie­le innych popu­lar­nych pol­skich pio­se­nek. Nie zabrak­nie też pio­se­nek rosyj­skich.