Miesiąc: Wrzesień 2017

Jesień peł­na muzyki

„Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi. Po raz szó­sty miesz­kań­cy gmi­ny będą mogli delek­to­wać się fan­ta­stycz­ną muzy­ką w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu łódz­kich arty­stów. W tym roku zapra­sza­my do wspól­nej wędrów­ki z pol­ską pio­sen­ką w roli głów­nej. Usły­szy­my utwo­ry Hema­ra, Osiec­kiej Mły­nar­skie­go, Gre­chu­ty, Zauchy i cał­kiem współ­cze­sne prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej i ope­ret­ko­wej. Zaśpie­wa­ją je wybit­ni arty­ści nasze­go woje­wódz­twa: pol­skie bos­sa novy zaśpie­wa Rena­ta Banac­ka-Wal­czak z zespo­łem Nova­Bos­sa, a pio­sen­ki Hema­ra i innych twór­ców mię­dzy­woj­nia Agniesz­ka Gre­inert z akom­pa­nia­men­tem Pio­tra Gór­ki i Paw­ła Jabłoń­skie­go. Krzysz­tof Kacz­ma­rek...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziemniaka

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka w zabyt­ko­wym dwo­rze w Nakielnicy 10.09.2017 (nie­dzie­la) godz.16.00  Na tere­nie zabyt­ko­we­go dwo­ru rodzi­ny Zacher­tów z I poło­wy XIX wie­ku odbę­dzie się rodzin­ne świę­to pie­czo­ne­go ziemniaka.W pro­gra­mie: kon­cert zespo­łu Ekle­zja, gawę­da wła­ści­ciel­ki dwo­ru Elż­bie­ty Puła­czew­skiej o zapo­mnia­nych tra­dy­cjach i zwy­cza­jach, ziem­nia­cza­ne zaba­wy i kon­kur­sy z nagro­da­mi, ziem­nia­ki z ogniska wej­ściów­ka – przy­staw­ka do ziem­nia­ków z ogniska Impre­zę orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go w ramach Euro­pej­skich Dni...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy