Miesiąc: Wrzesień 2017

Jesień peł­na muzy­ki

„Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi. Po raz szó­sty miesz­kań­cy gmi­ny będą mogli delek­to­wać się fan­ta­stycz­ną muzy­ką w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu łódz­kich arty­stów. W tym roku zapra­sza­my do wspól­nej wędrów­ki z pol­ską pio­sen­ką w roli głów­nej. Usły­szy­my utwo­ry Hema­ra, Osiec­kiej Mły­nar­skie­go, Gre­chu­ty, Zauchy i cał­kiem współ­cze­sne prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej i ope­ret­ko­wej. Zaśpie­wa­ją je wybit­ni arty­ści nasze­go woje­wódz­twa: pol­skie bos­sa novy zaśpie­wa Rena­ta Banac­ka-Wal­czak z zespo­łem Nova­Bos­sa, a pio­sen­ki Hema­ra i innych twór­ców mię­dzy­woj­nia Agniesz­ka Gre­inert z akom­pa­nia­men­tem Pio­tra Gór­ki i Paw­ła Jabłoń­skie­go. Krzysz­tof...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka w zabyt­ko­wym dwo­rze w Nakiel­ni­cy 10.09.2017 (nie­dzie­la) godz.16.00  Na tere­nie zabyt­ko­we­go dwo­ru rodzi­ny Zacher­tów z I poło­wy XIX wie­ku odbę­dzie się rodzin­ne świę­to pie­czo­ne­go ziemniaka.W pro­gra­mie: kon­cert zespo­łu Ekle­zja, gawę­da wła­ści­ciel­ki dwo­ru Elż­bie­ty Puła­czew­skiej o zapo­mnia­nych tra­dy­cjach i zwy­cza­jach, ziem­nia­cza­ne zaba­wy i kon­kur­sy z nagro­da­mi, ziem­nia­ki z ogni­ska wej­ściów­ka – przy­staw­ka do ziem­nia­ków z ogni­ska Impre­zę orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go w ramach Euro­pej­skich Dni...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy