Miesiąc: Sierpień 2017

Siła i emo­cje muzy­ki – Iza­bel­la Żebrowska

W pierw­szą nie­dzie­lę wrze­śnia (03.09.2017) o godz.16.00 Redak­cja pisma „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” zapra­sza na spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi i kon­cert nie­zwy­kłej artyst­ki wir­tu­oza skrzy­piec – Iza­bel­li Żebrowskiej. Kon­cer­tu­ją­ca głów­nie za gra­ni­cą artyst­ka łączy brzmie­nie kla­sycz­ne­go instru­men­tu z nowy­mi tren­da­mi muzy­ki, uka­zu­jąc słu­cha­czom wszech­stron­ność, pięk­no i czar nie­ogra­ni­czo­ne­go świa­ta barw­nej sztu­ki jaką może two­rzyć dźwięk. Z wiel­ką fine­zją budu­je więź ze słu­cha­cza­mi, spon­ta­nicz­nie przed­sta­wia­jąc muzy­kę w spo­sób lek­ki, rado­sny, cza­sem żartobliwy. Iza­bel­la Żebrow­ska podró­żu­jąc po świe­cie ze swo­imi show udo­wad­nia, że jeden z naj­trud­niej­szych do opa­no­wa­nia instru­men­tów, jakim są skrzyp­ce, nie jest „zare­zer­wo­wa­ny” tyl­ko dla kone­se­rów muzy­ki poważ­nej ale z wiel­kim powo­dze­niem bawi i roz­grze­wa ser­ca sze­ro­kiej publicz­no­ści bez wzglę­du...

Read More

Kle­zmers music” – Jedy­ne Takie Trio

Zapra­sza­my do par­ku miej­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 27.08.2017 o godz.16.00 Jedy­ne Takie Trio to zespół kame­ral­ny, któ­ry powstał w 2011 roku z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny Moryś-Pału­by. Gra­ją w nim pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy z wyż­szym wykształ­ce­niem, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, fil­har­mo­ni­cy. Pre­zen­tu­ją muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą. Pro­mu­ją tra­dy­cyj­ne melo­die lud­no­ści żydow­skiej. Na instru­men­cie kla­wi­szo­wym zagra Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba, na skrzyp­cach Mar­cin Kunic­ki na klar­ne­cie Robert Ste­fań­ski. Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba jest absol­went­ką łódz­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej, pia­nist­ką, nauczy­cie­lem w szko­łach muzycz­nych. Kon­cer­tu­je, jako solist­ka oraz kame­ra­list­ka w kra­ju i za gra­ni­cą. Mar­cin Kunic­ki, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi, skrzy­pek, kame­ra­li­sta, muzyk sesyj­ny. Wie­lo­let­ni kon­cert­mistrz Pol­skiej Ope­ry Kame­ral­nej. Współ­pra­cu­je z Fil­har­mo­nią Łódz­ką im. Artu­ra Rubin­ste­ina oraz z orkie­strą...

Read More

A kto się kocha w tobie – Bar­ba­ra Twardosz

20.08.2017 godz.16.00 „A kto się kocha w tobie” kon­cert Bar­ba­ry Twardosz Bar­ba­ra Twar­dosz  pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym ponad dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Na kon­cer­cie usły­szy­my takie prze­bo­je jak Nie wol­no mi , Nie kochać w taką noc, Por­to­fi­no, Kie­dy znów zakwit­ną bia­łe bzy i wie­le innych popu­lar­nych pol­skich pio­se­nek. Nie zabrak­nie też pio­se­nek...

Read More

Muzy­ka świa­ta – Yan­kel Band

Zapra­sza­my na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku. Tym razem mie­szan­ka wie­lu sty­lów muzycz­nych z róż­nych stron świa­ta w wyko­na­niu zna­ko­mi­te­go zespo­łu, zdo­byw­cy Grand Prix Jazz Melomani. Zespół kon­cen­tru­je się na two­rze­niu wła­snej muzy­ki instru­men­tal­nej opar­tej na aku­stycz­nym brzmie­niu i impro­wi­za­cji. W ich kom­po­zy­cjach ( Pio­tra Przy­by­ła i Krzysz­to­fa Koci­szew­skie­go) sły­chać ele­men­ty jaz­zu, blu­esa, muzy­ki etnicz­nej. Głów­ną cechą muzy­ki Yan­kel Band jest sło­wiań­ska melo­dyj­ność tema­tów. Twór­czość gru­py moż­na zali­czyć do World Music. Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódzki. https://www.facebook.com/Yan­kel-Band-139921396064515/ nie­dzie­la 13.08 godzi­na...

Read More

Vola­re Can­ta­re” Alber­to Amati

06.08.2017 godz.16.00 Kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim to sen­ty­men­tal­na podróż do Włoch. Naj­więk­sze, nie­za­po­mnia­ne prze­bo­je  zaśpie­wa wło­ski woka­li­sta Alber­to Ama­ti. Będą to melo­die, któ­re  kie­dyś nuci­ła cała Pol­ska. Usły­szy­my min. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych utworów. Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy