Miesiąc: Sierpień 2017

Siła i emo­cje muzy­ki – Iza­bel­la Żebrow­ska

W pierw­szą nie­dzie­lę wrze­śnia (03.09.2017) o godz.16.00 Redak­cja pisma „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” zapra­sza na spo­tka­nie z czy­tel­ni­ka­mi i kon­cert nie­zwy­kłej artyst­ki wir­tu­oza skrzy­piec – Iza­bel­li Żebrow­skiej. Kon­cer­tu­ją­ca głów­nie za gra­ni­cą artyst­ka łączy brzmie­nie kla­sycz­ne­go instru­men­tu z nowy­mi tren­da­mi muzy­ki, uka­zu­jąc słu­cha­czom wszech­stron­ność, pięk­no i czar nie­ogra­ni­czo­ne­go świa­ta barw­nej sztu­ki jaką może two­rzyć dźwięk. Z wiel­ką fine­zją budu­je więź ze słu­cha­cza­mi, spon­ta­nicz­nie przed­sta­wia­jąc muzy­kę w spo­sób lek­ki, rado­sny, cza­sem żar­to­bli­wy. Iza­bel­la Żebrow­ska podró­żu­jąc po świe­cie ze swo­imi show udo­wad­nia, że jeden z naj­trud­niej­szych do opa­no­wa­nia instru­men­tów, jakim są skrzyp­ce, nie jest „zare­zer­wo­wa­ny” tyl­ko dla kone­se­rów muzy­ki poważ­nej ale z wiel­kim powo­dze­niem bawi i roz­grze­wa ser­ca sze­ro­kiej publicz­no­ści bez wzglę­du...

Read More

Kle­zmers music” – Jedy­ne Takie Trio

Zapra­sza­my do par­ku miej­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 27.08.2017 o godz.16.00 Jedy­ne Takie Trio to zespół kame­ral­ny, któ­ry powstał w 2011 roku z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny Moryś-Pału­by. Gra­ją w nim pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy z wyż­szym wykształ­ce­niem, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, fil­har­mo­ni­cy. Pre­zen­tu­ją muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą. Pro­mu­ją tra­dy­cyj­ne melo­die lud­no­ści żydow­skiej. Na instru­men­cie kla­wi­szo­wym zagra Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba, na skrzyp­cach Mar­cin Kunic­ki na klar­ne­cie Robert Ste­fań­ski. Kata­rzy­na Moryś – Pału­ba jest absol­went­ką łódz­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej, pia­nist­ką, nauczy­cie­lem w szko­łach muzycz­nych. Kon­cer­tu­je, jako solist­ka oraz kame­ra­list­ka w kra­ju i za gra­ni­cą. Mar­cin Kunic­ki, absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi, skrzy­pek, kame­ra­li­sta, muzyk sesyj­ny. Wie­lo­let­ni kon­cert­mistrz Pol­skiej Ope­ry Kame­ral­nej. Współ­pra­cu­je z Fil­har­mo­nią Łódz­ką im. Artu­ra Rubin­ste­ina oraz z orkie­strą...

Read More

A kto się kocha w tobie – Bar­ba­ra Twar­dosz

20.08.2017 godz.16.00 „A kto się kocha w tobie” kon­cert Bar­ba­ry Twar­dosz Bar­ba­ra Twar­dosz  pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym ponad dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Na kon­cer­cie usły­szy­my takie prze­bo­je jak Nie wol­no mi , Nie kochać w taką noc, Por­to­fi­no, Kie­dy znów zakwit­ną bia­łe bzy i wie­le innych popu­lar­nych pol­skich pio­se­nek. Nie zabrak­nie też pio­se­nek...

Read More

Muzy­ka świa­ta – Yan­kel Band

Zapra­sza­my na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku. Tym razem mie­szan­ka wie­lu sty­lów muzycz­nych z róż­nych stron świa­ta w wyko­na­niu zna­ko­mi­te­go zespo­łu, zdo­byw­cy Grand Prix Jazz Melo­ma­ni. Zespół kon­cen­tru­je się na two­rze­niu wła­snej muzy­ki instru­men­tal­nej opar­tej na aku­stycz­nym brzmie­niu i impro­wi­za­cji. W ich kom­po­zy­cjach ( Pio­tra Przy­by­ła i Krzysz­to­fa Koci­szew­skie­go) sły­chać ele­men­ty jaz­zu, blu­esa, muzy­ki etnicz­nej. Głów­ną cechą muzy­ki Yan­kel Band jest sło­wiań­ska melo­dyj­ność tema­tów. Twór­czość gru­py moż­na zali­czyć do World Music. Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki. https://www.facebook.com/Yan­kel-Band-139921396064515/ nie­dzie­la 13.08 godzi­na...

Read More

Vola­re Can­ta­re” Alber­to Ama­ti

06.08.2017 godz.16.00 Kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim to sen­ty­men­tal­na podróż do Włoch. Naj­więk­sze, nie­za­po­mnia­ne prze­bo­je  zaśpie­wa wło­ski woka­li­sta Alber­to Ama­ti. Będą to melo­die, któ­re  kie­dyś nuci­ła cała Pol­ska. Usły­szy­my min. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych utwo­rów. Kon­cert orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy