Miesiąc: Lipiec 2017

Bał­ka­ny na jaz­zo­wo – Pavel Samo­khin

30.07.2017 r. godz.16.00 Park miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim  „Bał­ka­ny na jaz­zo­wo” kon­cert Pavła Samo­khi­na i Jego przy­ja­ciół Kolej­ne muzycz­ne wyda­rze­nie w par­ku to regio­nal­ne ryt­my zaaran­żo­wa­ne na jaz­zo­wo. Wystą­pi Pavel Samo­khin, któ­ry zapro­sił do udzia­łu w pro­jek­cie Ser­ba Dar­ko Buga­ri­cia. Na kon­cer­cie usły­szy­my  tanecz­ne melo­die bał­kań­skie, któ­re zaśpie­wa po pol­sku i po rosyj­sku Pavel Samo­khin  oraz pio­sen­ki mace­doń­skie wyko­na­ne po serb­sku przez Dar­ko Buga­ri­cia. Na instru­men­tach kla­wi­szo­wych akom­pa­nio­wał im będzie Woj­tek Stęp­nik. Pavel Samo­khin poza śpie­wem będzie też grał na trąb­ce, a Dar­ko Buga­rić na gita­rze. Pavel Samo­khin, Rosja­nin, któ­ry wybrał życie w Pol­sce. Raczy nas ochryp­nię­tym woka­lem, łama­ną pol­sz­czy­zną, dopra­wia­ną rusy­cy­zma­mi, a przede wszyst­kim wir­tu­oze­rią gry...

Read More

Śród­ziem­no­mor­skie kli­ma­ty – kon­cert Fun­ny Fin­gers

23.07.2017 r godz. 16.00 Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim Kolej­ny let­ni kon­cert w par­ku to grat­ka dla wiel­bi­cie­li gita­ry kla­sycz­nej i tań­ca. Zagra Fun­ny Fin­gers (Michał Izy­dor­czyk i Ire­ne­usz Wal­czak) zatań­czy Agniesz­ka Izy­dor­czyk i Patry­cja Licha­wa. Muzy­ka, któ­rą pro­po­nu­je Fun­ny Fin­gers jest wyni­kiem wspól­nych zain­te­re­so­wań fla­men­co, muzy­ką laty­no­ame­ry­kań­ską i jaz­zem .Są to żywio­ło­we i peł­ne kunsz­tu muzycz­ne­go kom­po­zy­cje. Instru­men­ta­li­ści zespo­łu Ire­ne­usz Wal­czak i Michał Izy­dor­czyk impo­nu­ją wir­tu­oze­rią gry na gita­rze, zna­ko­mi­tą impro­wi­za­cją, wspa­nia­łą inter­pre­ta­cją fol­ko­wych ryt­mów i dosko­na­łym „zgra­niem”. Kon­cer­ty zespo­łu odby­wa­ją się zarów­no w miej­scach kame­ral­nych, jak i na sce­nach ple­ne­ro­wych całej...

Read More

Skrzyp­co­we waria­cje

16.07.2017 r. godz.16.00 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku miej­skie­go . W nie­dzie­lę 16 lip­ca o godz.16.00 zagra rodzeń­stwo Anna i Tymo­te­usz Pie­trzak. Mło­dzi arty­ści zapro­szą publicz­ność do muzycz­nej wędrów­ki przez wie­ki, po nie­zwy­kłych zakąt­kach świa­ta. Usły­szy­my dzie­ła Bacha, Vivaldiego,Wieniawskiego, muzy­kę fil­mo­wą, współ­cze­sną a tak­że tra­dy­cyj­ną z róż­nych zaka­mar­ków glo­bu. Nie­za­leż­nie od pogo­dy kon­cert odbę­dzie się w par­ku. Pro­si­my zatem zabrać ze sobą para­so­le i krze­seł­ka do sie­dze­nia, bo zain­te­re­so­wa­nie kon­cer­ta­mi jest olbrzy­mie i bra­ku­je miejsc sie­dzą­cych dla wszyst­kich uczest­ni­ków kon­cer­tów. Let­nie kon­cer­ty orga­ni­zu­je­my dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Pary­skie uli­ce” Club de Paris

Nie­dzie­la 9 lip­ca 2017 r. godz.16.00. Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim.  Club de Paris dzia­ła w Łodzi od 5 lat. Jest przed­sta­wi­cie­lem tak zwa­ne­go Gyp­sy Jazz- spe­cy­ficz­ne­go rodza­ju muzy­ki jaz­zo­wej, któ­ry miał swój począ­tek w latach 30 ubie­głe­go wie­ku we Fran­cji. To połą­cze­nie muzy­ki cygań­skiej, swin­gu oraz kli­ma­tów ówcze­sne­go Pary­ża. To pio­ru­nu­ją­ca mie­szan­ka wir­tu­oze­rii gry, pięk­nych melo­dii deka­den­cji okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go oraz swin­go­we­go szaleństwa.W reper­tu­arze kon­cer­tu nie zabrak­nie takich prze­bo­jów jak „Oczy czar­ne” czy „Minor...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy