Miesiąc: Lipiec 2017

Bał­ka­ny na jaz­zo­wo – Pavel Samokhin

30.07.2017 r. godz.16.00 Park miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódzkim  „Bał­ka­ny na jaz­zo­wo” kon­cert Pavła Samo­khi­na i Jego przyjaciół Kolej­ne muzycz­ne wyda­rze­nie w par­ku to regio­nal­ne ryt­my zaaran­żo­wa­ne na jazzowo. Wystą­pi Pavel Samo­khin, któ­ry zapro­sił do udzia­łu w pro­jek­cie Ser­ba Dar­ko Bugaricia. Na kon­cer­cie usły­szy­my  tanecz­ne melo­die bał­kań­skie, któ­re zaśpie­wa po pol­sku i po rosyj­sku Pavel Samo­khin  oraz pio­sen­ki mace­doń­skie wyko­na­ne po serb­sku przez Dar­ko Buga­ri­cia. Na instru­men­tach kla­wi­szo­wych akom­pa­nio­wał im będzie Woj­tek Stępnik. Pavel Samo­khin poza śpie­wem będzie też grał na trąb­ce, a Dar­ko Buga­rić na gitarze. Pavel Samo­khin, Rosja­nin, któ­ry wybrał życie w Pol­sce. Raczy nas ochryp­nię­tym woka­lem, łama­ną pol­sz­czy­zną, dopra­wia­ną rusy­cy­zma­mi, a przede wszyst­kim wir­tu­oze­rią gry...

Read More

Śród­ziem­no­mor­skie kli­ma­ty – kon­cert Fun­ny Fingers

23.07.2017 r godz. 16.00 Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódzkim Kolej­ny let­ni kon­cert w par­ku to grat­ka dla wiel­bi­cie­li gita­ry kla­sycz­nej i tań­ca. Zagra Fun­ny Fin­gers (Michał Izy­dor­czyk i Ire­ne­usz Wal­czak) zatań­czy Agniesz­ka Izy­dor­czyk i Patry­cja Lichawa. Muzy­ka, któ­rą pro­po­nu­je Fun­ny Fin­gers jest wyni­kiem wspól­nych zain­te­re­so­wań fla­men­co, muzy­ką laty­no­ame­ry­kań­ską i jaz­zem .Są to żywio­ło­we i peł­ne kunsz­tu muzycz­ne­go kom­po­zy­cje. Instru­men­ta­li­ści zespo­łu Ire­ne­usz Wal­czak i Michał Izy­dor­czyk impo­nu­ją wir­tu­oze­rią gry na gita­rze, zna­ko­mi­tą impro­wi­za­cją, wspa­nia­łą inter­pre­ta­cją fol­ko­wych ryt­mów i dosko­na­łym „zgra­niem”. Kon­cer­ty zespo­łu odby­wa­ją się zarów­no w miej­scach kame­ral­nych, jak i na sce­nach ple­ne­ro­wych całej...

Read More

Skrzyp­co­we wariacje

16.07.2017 r. godz.16.00 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny let­ni kon­cert do par­ku miej­skie­go . W nie­dzie­lę 16 lip­ca o godz.16.00 zagra rodzeń­stwo Anna i Tymo­te­usz Pie­trzak. Mło­dzi arty­ści zapro­szą publicz­ność do muzycz­nej wędrów­ki przez wie­ki, po nie­zwy­kłych zakąt­kach świa­ta. Usły­szy­my dzie­ła Bacha, Vivaldiego,Wieniawskiego, muzy­kę fil­mo­wą, współ­cze­sną a tak­że tra­dy­cyj­ną z róż­nych zaka­mar­ków globu. Nie­za­leż­nie od pogo­dy kon­cert odbę­dzie się w par­ku. Pro­si­my zatem zabrać ze sobą para­so­le i krze­seł­ka do sie­dze­nia, bo zain­te­re­so­wa­nie kon­cer­ta­mi jest olbrzy­mie i bra­ku­je miejsc sie­dzą­cych dla wszyst­kich uczest­ni­ków koncertów. Let­nie kon­cer­ty orga­ni­zu­je­my dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Pary­skie uli­ce” Club de Paris

Nie­dzie­la 9 lip­ca 2017 r. godz.16.00. Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódzkim.  Club de Paris dzia­ła w Łodzi od 5 lat. Jest przed­sta­wi­cie­lem tak zwa­ne­go Gyp­sy Jazz- spe­cy­ficz­ne­go rodza­ju muzy­ki jaz­zo­wej, któ­ry miał swój począ­tek w latach 30 ubie­głe­go wie­ku we Fran­cji. To połą­cze­nie muzy­ki cygań­skiej, swin­gu oraz kli­ma­tów ówcze­sne­go Pary­ża. To pio­ru­nu­ją­ca mie­szan­ka wir­tu­oze­rii gry, pięk­nych melo­dii deka­den­cji okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go oraz swin­go­we­go szaleństwa.W reper­tu­arze kon­cer­tu nie zabrak­nie takich prze­bo­jów jak „Oczy czar­ne” czy „Minor...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy