Miesiąc: Czerwiec 2017

Let­nie kon­cer­ty w par­ku

„Let­nie kon­cer­ty w par­ku” to muzycz­na ofer­ta kul­tu­ral­na skie­ro­wa­na do miesz­kań­ców gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki. Zło­ży się na nią 9 nie­dziel­nych kon­cer­tów w par­ku Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zor­ga­ni­zo­wa­nych w okre­sie waka­cji przez Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Będzie to kon­ty­nu­acja dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych doro­bek kul­tu­ral­ny arty­stów z woje­wódz­twa łódz­kie­go, pro­mu­ją­cy aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su a tak­że popra­wia­ją­cy dostęp­ność war­to­ścio­wej roz­ryw­ki miesz­kań­com gmi­ny. Muzycz­ne wyda­rze­nia na sta­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz nasze­go mia­sta. Impre­zy cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców, dostar­cza­jąc im i wzru­szeń i roz­ryw­ki. Reper­tu­ar kon­cer­tów będzie bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny, aby słu­cha­cze mogli być bli­żej tego co moż­na usły­szeć np. tyl­ko w fil­har­mo­nii czy ope­rze, aby mogli poznać muzy­kę z róż­nych stron świa­ta...

Read More

Melo­die na waka­cje” orkie­stra dęta OSP

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na pierw­szy let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. „Melo­die na waka­cje” – zagra naj­lep­sza w woje­wódz­twie orkie­stra dęta OSP z Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go pod dyrek­cją Gabrie­li Kraw­czyń­skiej-Tesar­skiej. Będzie to nie­po­wta­rzal­ny kon­cert naj­więk­szych prze­bo­jów muzy­ki roz­ryw­ko­wej. Usły­szy­my naj­po­pu­lar­niej­sze stan­dar­dy jaz­zo­we, wal­ce, czar­da­sze, melo­die fil­mo­we, musi­ca­lo­we, wiel­kie prze­bo­je lat 60 i wie­le innych tema­tów muzycz­nych, któ­re wpra­wią słu­cha­czy w pogod­ny, let­ni...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy