Miesiąc: Czerwiec 2017

Let­nie kon­cer­ty w parku

„Let­nie kon­cer­ty w par­ku” to muzycz­na ofer­ta kul­tu­ral­na skie­ro­wa­na do miesz­kań­ców gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki. Zło­ży się na nią 9 nie­dziel­nych kon­cer­tów w par­ku Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zor­ga­ni­zo­wa­nych w okre­sie waka­cji przez Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Będzie to kon­ty­nu­acja dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych doro­bek kul­tu­ral­ny arty­stów z woje­wódz­twa łódz­kie­go, pro­mu­ją­cy aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su a tak­że popra­wia­ją­cy dostęp­ność war­to­ścio­wej roz­ryw­ki miesz­kań­com gmi­ny. Muzycz­ne wyda­rze­nia na sta­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz nasze­go mia­sta. Impre­zy cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców, dostar­cza­jąc im i wzru­szeń i roz­ryw­ki. Reper­tu­ar kon­cer­tów będzie bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny, aby słu­cha­cze mogli być bli­żej tego co moż­na usły­szeć np. tyl­ko w fil­har­mo­nii czy ope­rze, aby mogli poznać muzy­kę z róż­nych stron świa­ta...

Read More

Melo­die na waka­cje” orkie­stra dęta OSP

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na pierw­szy let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. „Melo­die na waka­cje” – zagra naj­lep­sza w woje­wódz­twie orkie­stra dęta OSP z Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go pod dyrek­cją Gabrie­li Kraw­czyń­skiej-Tesar­skiej. Będzie to nie­po­wta­rzal­ny kon­cert naj­więk­szych prze­bo­jów muzy­ki roz­ryw­ko­wej. Usły­szy­my naj­po­pu­lar­niej­sze stan­dar­dy jaz­zo­we, wal­ce, czar­da­sze, melo­die fil­mo­we, musi­ca­lo­we, wiel­kie prze­bo­je lat 60 i wie­le innych tema­tów muzycz­nych, któ­re wpra­wią słu­cha­czy w pogod­ny, let­ni...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy