Miesiąc: Marzec 2017

Księż­nicz­ka Czar­da­sza

2 kwie­nia 2017 (nie­dzie­la) godz.16.00 „Księż­nicz­ka Czar­da­sza” – kon­cer­to­wa wer­sja ope­ret­ki Imre Kal­ma­na sala Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Ope­ret­ka „Księż­nicz­ka Czar­da­sza” Imre Kal­ma­na, węgier­skie­go kom­po­zy­to­ra, nale­ży do naj­bar­dziej zna­nych i czę­sto wysta­wia­nych jego dzieł. Pre­mie­ra mia­ła miej­sce w Wied­niu na sce­nie Teatru Joha­na Straus­sa 13 listo­pa­da 1915 roku. W następ­nym roku powtó­rzo­no ją ponad 500 razy. Sta­ła się naj­więk­szym wyda­rze­niem ope­ret­ko­wym lat wojen­nych. Opo­wia­da o pery­pe­tiach miło­ści syna ksią­żę­cej rodzi­ny austriac­kiej, zbli­żo­nej do dwo­ru cesar­skie­go, do szan­so­nist­ki z buda­pesz­teń­skie­go teatru varie­tes. Po woj­nie ope­ret­ka roz­po­czę­ła trium­fal­ny pochód przez sce­ny euro­pej­skie. Ope­ret­kę wysta­wia­no w War­sza­wie, Ber­li­nie, Pary­żu, Lon­dy­nie. Publicz­ność zosta­nie...

Read More

Dodat­ko­we wej­ściów­ki na „Gru­ba­skę”

Spek­takl odbę­dzie się w sali wido­wi­sko­wej MDK w pią­tek 31 mar­ca 2017 r. o godz. 18.00. Jest tam dużo wię­cej miej­sca niż u „Moniusz­kow­ców” dla­te­go moż­na jesz­cze kupić wej­ściów­ki. To szan­sa dla tych któ­rym nie uda­ło się za pierw­szym razem. Spek­takl został odwo­ła­ny z powo­du cho­ro­by aktor­ki. Teraz odbę­dzie się w dużej sali i bedzie mogło go obej­rzeć wię­cej osób, miło­śni­ków talen­tu Iza­be­li Nosz­czyk. Przed­tem jed­nak aktor­ka wystą­pi w mono­dra­mie „Shir­ley Valen­ti­ne”. Tak będzie­my świę­to­wać w Alek­san­dro­wie Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Teatru- 27.03.2017 r. Shir­ley Valen­ti­ne Wil­le­go Rusel­la to powieść o 42-let­niej kobie­cie z dłu­go­let­nim sta­żem mał­żeń­skim, któ­ra w 1,5 godzin­nym mono­lo­gu prze­ista­cza się z kury domo­wej, gotu­ją­cej kakao swo­im pra­wie doro­słym dzie­ciom...

Read More

Eks­pre­sja, sło­wo, gest

Warsz­ta­ty teatral­ne z reży­se­rem Andrze­jem Czer­nym, 25.03.2017 r. (sobo­ta) godz.11.00, Biblio­te­ka Publicz­na im. Jana Machul­skie­go, Alek­san­drów Łódz­ki, pl. Kościusz­ki 12, zapi­sy w Biblio­te­ce lub pod nume­rem tel. 609 190 211. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na Andrzej Czer­ny, reży­ser, peda­gog, współ­za­ło­ży­ciel Teatru 77 w Łodzi, twór­ca Gru­py Teatral­nej Dzie­więć­sił, twór­ca sce­ny „Stu­dio” w Domu Lite­ra­tu­ry, pomy­sło­daw­ca Prze­glą­du Małych Form Teatral­nych „Let­nia sce­na”  w Łodzi. Od lat zwią­za­ny z Śród­miej­skim Forum Kul­tu­ry ( obec­nie Dom Lite­ra­tu­ry). Za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej i upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry otrzy­mał nagro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta Łodzi. Stwo­rzył lite­rac­ki teatr Dzie­więć­sił”, któ­ry swo­ją dzia­łal­ność opie­rał na war­to­ścio­wych tek­stach dra­ma­tycz­nych, pro­za­tor­skich i poetyc­kich. Reży­ser wie­lu spek­ta­kli min.„Opowieść o Mistrzu i Mał­go­rza­cie”, „Czas nie­le­gal­ny” wg Bru­no­na Schul­za, „Roz­mo­wy...

Read More

Mono­dram „Gru­ba­ska” – odwo­ła­ny

Spek­takl „Gru­ba­ska” w dniu 18 mar­ca 2017 r. odwo­ła­ny z powo­du cho­ro­by aktor­ki. Odbę­dzie się 31 mar­ca 2017 r. (pią­tek) godz.18.00 w MDK w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. 1 Maja 17/19 Prze­pra­sza­my za nie­do­god­no­ści. Moż­li­wy zwrot wej­śció­wek. „Gru­ba­ska” mono­dram w wyko­na­niu naszej ulu­bio­nej aktor­ki Teatru Jara­cza w Łodzi Iza­be­li Nosz­czyk. 18 mar­ca 2017 r. (sobo­ta) godz.18.00 Sala Towa­rzy­stwa śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki w Alek­san­dro­wie Łódz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Wej­ściów­ki za jedy­ne 10 zł moż­na kupo­wać w Biblio­te­ce. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. „Żyjesz w świe­cie, któ­ry wyma­ga od cie­bie dosko­na­ło­ści. A przy­naj­mniej tak ci się wyda­je: świat kocha tyl­ko dosko­na­łych. Ci nie­do­sko­na­li mają prze­chla­pa­ne, mają zoł­zy zamiast kole­ża­nek w pra­cy, mają face­ta bydla­ka, nawet...

Read More
 • 1
 • 2

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy