Miesiąc: Luty 2017

Bóg zesłał babę

25 czerw­ca 2017 r. wystar­tu­je V Rajd samo­cho­do­wy dla kobiet „Bóg zesłał babę”. Zawod­nicz­ki będą mia­ły do poko­na­nia 140 km tra­sę po pięk­nych, czę­sto nie­zna­nych zakąt­kach woje­wódz­twa łódz­kie­go, będą odkry­wa­ły ich uro­dę, pozna­wa­ły histo­rię, bra­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach, a przede wszyst­kim dosko­na­le się bawi­ły. Zain­te­re­so­wa­ne oso­by otrzy­ma­ją szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u orga­ni­za­to­ra raj­du pod nume­rem tele­fo­nu: 609 190 211.       Migaw­ki z IV...

Read More

Poczuj Teatr

Teatral­ny marzec w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Po raz szó­sty w mar­cu 2017 roku reali­zo­wa­ny będzie pro­jekt „Poczuj Teatr”.  Celem przed­się­wzię­cia jest roz­wi­nię­cie zain­te­re­so­wań miesz­kań­ców naszej gmi­ny teatrem, roz­bu­dze­nie eks­pre­sji twór­czej, zain­spi­ro­wa­nie do twór­czo­ści arty­stycz­nej, odkry­wa­nie i dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści aktor­skich, roz­bu­dze­nie potrze­by obco­wa­nia ze sztu­ką teatral­ną, inte­gra­cja śro­do­wi­ska osób zain­te­re­so­wa­nych wła­snym roz­wo­jem, poszu­ku­ją­cych inte­re­su­ją­cych spo­so­bów na wyra­ża­nie swo­jej eks­pre­sji oraz spo­so­bów na aktyw­ne i kre­atyw­ne spę­dza­nie wol­ne­go czasu. W ramach wyda­rzeń poka­że­my dwa mono­dra­my w wyko­na­niu aktor­ki Teatru „Jara­cza” w Łodzi, Iza­be­li Nosz­czyk: „Gru­ba­ska” (18.03.2017 r.) oraz„Shir­ley Valen­ti­ne” (27.03.2017 r.) a tak­że kon­cer­to­wą wer­sję „Księż­nicz­ki Czar­da­sza” Imre Kal­ma­na w wyko­na­niu zespo­łu kame­ral­ne­go Jedy­ne Takie Trio oraz soli­stów ope­ro­wych Kata­rzy­ny Zając-Caban i Karo­la...

Read More

Zapra­sza­my na kon­cert Tria T.A.K.

W sobo­tę 18.02.2017 r. kon­cert Tria T.A.K. „W kar­na­wa­ło­wych rytmach” Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kar­na­wa­ło­wy kon­cert w wyko­na­niu mło­dych alek­san­drow­skich muzy­ków: Karo­li­ny Dróżdż, Anny Pie­trzak i Tymo­te­usza Pietrzaka.Koncert odbę­dzie się w sali kon­cer­to­wej ple­ba­nii Para­fii „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3. Wej­ście od stro­ny kan­ce­la­rii. Start o godz.18.00. W pro­gra­mie muzy­ka łatwa lek­ka i przy­jem­na, w sam raz na sobot­nie popo­łu­dnie. Będą melo­die fil­mo­we, operetkowe,popularne, gorą­ce kar­na­wa­ło­we ryt­my tanecz­ne z róż­nych stron świata. Wstęp wol­ny....

Read More

Mał­go­rza­ta Kulińska

Jak się zaczę­ła Pani przy­go­da, jeże­li moż­na to tak nazwać, z muzy­ką przez duże M? Muzy­ka od zawsze była moją wiel­ką pasją. Mia­łam 6 lat, kie­dy zaczę­łam pobie­rać lek­cje gry na for­te­pia­nie. Uczest­ni­czy­łam rów­nież w zaję­ciach bale­to­wych pro­wa­dzo­nych w MDK w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Wszyst­ko, cze­go zdo­ła­łam nauczyć się jako dziec­ko, zaowo­co­wa­ło w póź­niej­szej mojej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Z sen­ty­men­tem wspo­mi­nam tam­te lata – zespół bale­to­wy, póź­niej zespół tań­ca ludo­we­go i naszą wspa­nia­łą instruk­tor­kę, Panią Ire­nę Maciaszczyk. Ale to nie taniec stał się Pani domeną. Istot­nie. Mając 15 lat tra­fi­łam do moje­go pierw­sze­go nauczy­cie­la śpie­wu, Pana Jerze­go Wol­nia­ka, któ­ry tak zara­ził mnie miło­ścią do śpie­wu ope­ro­we­go, że trwam w tej miło­ści...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy