Miesiąc: Luty 2017

Bóg zesłał babę

25 czerw­ca 2017 r. wystar­tu­je V Rajd samo­cho­do­wy dla kobiet „Bóg zesłał babę”. Zawod­nicz­ki będą mia­ły do poko­na­nia 140 km tra­sę po pięk­nych, czę­sto nie­zna­nych zakąt­kach woje­wódz­twa łódz­kie­go, będą odkry­wa­ły ich uro­dę, pozna­wa­ły histo­rię, bra­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach, a przede wszyst­kim dosko­na­le się bawi­ły. Zain­te­re­so­wa­ne oso­by otrzy­ma­ją szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u orga­ni­za­to­ra raj­du pod nume­rem tele­fo­nu: 609 190 211.       Migaw­ki z IV Raj­du...

Read More

Poczuj Teatr

Teatral­ny marzec w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Po raz szó­sty w mar­cu 2017 roku reali­zo­wa­ny będzie pro­jekt „Poczuj Teatr”.  Celem przed­się­wzię­cia jest roz­wi­nię­cie zain­te­re­so­wań miesz­kań­ców naszej gmi­ny teatrem, roz­bu­dze­nie eks­pre­sji twór­czej, zain­spi­ro­wa­nie do twór­czo­ści arty­stycz­nej, odkry­wa­nie i dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści aktor­skich, roz­bu­dze­nie potrze­by obco­wa­nia ze sztu­ką teatral­ną, inte­gra­cja śro­do­wi­ska osób zain­te­re­so­wa­nych wła­snym roz­wo­jem, poszu­ku­ją­cych inte­re­su­ją­cych spo­so­bów na wyra­ża­nie swo­jej eks­pre­sji oraz spo­so­bów na aktyw­ne i kre­atyw­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su. W ramach wyda­rzeń poka­że­my dwa mono­dra­my w wyko­na­niu aktor­ki Teatru „Jara­cza” w Łodzi, Iza­be­li Nosz­czyk: „Gru­ba­ska” (18.03.2017 r.) oraz„Shir­ley Valen­ti­ne” (27.03.2017 r.) a tak­że kon­cer­to­wą wer­sję „Księż­nicz­ki Czar­da­sza” Imre Kal­ma­na w wyko­na­niu zespo­łu kame­ral­ne­go Jedy­ne Takie Trio oraz soli­stów ope­ro­wych Kata­rzy­ny Zając-Caban...

Read More

Zapra­sza­my na kon­cert Tria T.A.K.

W sobo­tę 18.02.2017 r. kon­cert Tria T.A.K. „W kar­na­wa­ło­wych ryt­mach” Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kar­na­wa­ło­wy kon­cert w wyko­na­niu mło­dych alek­san­drow­skich muzy­ków: Karo­li­ny Dróżdż, Anny Pie­trzak i Tymo­te­usza Pietrzaka.Koncert odbę­dzie się w sali kon­cer­to­wej ple­ba­nii Para­fii „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3. Wej­ście od stro­ny kan­ce­la­rii. Start o godz.18.00. W pro­gra­mie muzy­ka łatwa lek­ka i przy­jem­na, w sam raz na sobot­nie popo­łu­dnie. Będą melo­die fil­mo­we, operetkowe,popularne, gorą­ce kar­na­wa­ło­we ryt­my tanecz­ne z róż­nych stron świa­ta. Wstęp wol­ny....

Read More

Mał­go­rza­ta Kuliń­ska

Jak się zaczę­ła Pani przy­go­da, jeże­li moż­na to tak nazwać, z muzy­ką przez duże M? Muzy­ka od zawsze była moją wiel­ką pasją. Mia­łam 6 lat, kie­dy zaczę­łam pobie­rać lek­cje gry na for­te­pia­nie. Uczest­ni­czy­łam rów­nież w zaję­ciach bale­to­wych pro­wa­dzo­nych w MDK w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Wszyst­ko, cze­go zdo­ła­łam nauczyć się jako dziec­ko, zaowo­co­wa­ło w póź­niej­szej mojej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Z sen­ty­men­tem wspo­mi­nam tam­te lata – zespół bale­to­wy, póź­niej zespół tań­ca ludo­we­go i naszą wspa­nia­łą instruk­tor­kę, Panią Ire­nę Maciasz­czyk. Ale to nie taniec stał się Pani dome­ną. Istot­nie. Mając 15 lat tra­fi­łam do moje­go pierw­sze­go nauczy­cie­la śpie­wu, Pana Jerze­go Wol­nia­ka, któ­ry tak zara­ził mnie miło­ścią do śpie­wu ope­ro­we­go, że trwam w tej...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy