Miesiąc: Styczeń 2017

Agniesz­ka i Michał Izydorczykowie

  Pamię­ta Pani począt­ki swo­ich zain­te­re­so­wań sztuką? Agniesz­ka Izy­dor­czyk: Już jako dziec­ko kocha­łam taniec i sztu­kę. Cza­sem wyda­je mi się, że nadal nie doro­słam, bo od dzie­ciń­stwa robię wciąż to samo. Jako dziec­ko dużo ryso­wa­łam i maj­ster­ko­wa­łam – w życiu doro­słym zaj­mu­ję się gra­fi­ką i sce­no­gra­fią. Zmie­ni­ła się tyl­ko ska­la przed­się­wzię­cia. W Teatrze Małym w Manu­fak­tu­rze stwo­rzy­łam sce­no­gra­fię do przed­sta­wień: „Miłość i Poli­ty­ka”, „Mły­nar­ski Sen­ty­men­tal­nie”, „Bal­la­dy­na”, „To nie była pią­ta…” i „Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza”. Współ­pra­cu­ję z wie­lo­ma fir­ma­mi, dla któ­rych pro­jek­tu­ję gra­fi­kę, jak rów­nież aran­ża­cję wnętrz. Tak samo jest z tań­cem – jako dziew­czyn­ka sta­wia­łam na środ­ku poko­ju lustro i całe godzi­ny tań­czy­łam – teraz ukła­dam cho­re­ogra­fie w salach bale­to­wych...

Read More

Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie – sty­czeń 2017

Jest już do pobra­nia stycz­nio­wy numer „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” w for­ma­cie pdf. Oto kolej­ny numer pisma. Pierw­szy w nowym roku, w tro­chę zmie­nio­nej sza­cie gra­ficz­nej. Znaj­dzie­cie w nim Pań­stwo wie­le inte­re­su­ją­cych arty­ku­łów, przy­dat­nych infor­ma­cji, pozna­cie inte­re­su­ją­cych alek­san­dro­wian i nie­zwy­kłą fir­mę. Zaczy­na­my od magii kolo­rów Mag­da­le­ny Rozen­feld. Tym razem napi­sa­ła o bia­łym i czar­nym. W swo­im, kolej­nym felie­to­nie Ula Ant­czak snu­je nowo­rocz­ne roz­wa­ża­nia. Za chwi­lę będzie­my obcho­dzić Dzień Bab­ci i Dziad­ka. Pole­ca­my zatem arty­ku­ły, cie­ka­wost­ki histo­rycz­ne, oso­bi­ste reflek­sje poświę­co­ne dziad­kom. W cyklu „Arty­ści wokół nas” Hen­ryk Zych roz­ma­wia z Agniesz­ką i Micha­łem Izy­dor­czy­ka­mi – mistrzy­nią fla­men­co i wir­tu­ozem gita­ry . Bli­żej pozna­my też kolej­ne­go arty­stę Gale­rii Kory­tarz – Zyg­mun­ta Świąt­ka. Na począt­ku roku war­to...

Read More

Kon­cert kolęd w wyko­na­niu Eleni

Zapra­sza­my w nie­dzie­lę 22 stycz­nia na kon­cert naj­pięk­niej­szych kolęd i pasto­ra­łek w wyko­na­niu Ele­ni. Kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ny przez para­fię  pw. Świę­tych Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3. Wstęp...

Read More

Wspól­ne kolędowanie

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza 15 stycz­nia 2017 o godz. 16.00 na wspól­ne kolę­do­wa­nie. Spo­tka­nie odbę­dzie się w zabyt­ko­wej ple­ba­nii para­fii „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3. Doświad­cze­nia poprzed­nich spo­tkań poka­zu­ją, że alek­san­dro­wia­nie chęt­nie bio­rą udział w zbio­ro­wym śpie­wa­niu kolęd, któ­re wyzwa­la pozy­tyw­ne emo­cje, daje poczu­cie jed­no­ści i dosko­na­le inte­gru­je spo­łe­czeń­stwo. Śpie­wa­jąc popu­lar­ne kolę­dy nie pozwa­la­my im odejść do lamu­sa, utrwa­la­my je i prze­ka­zu­je­my z poko­le­nia na pokolenie. Pod­czas spo­tka­nia zaśpie­wa­my naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki min.: Lulaj­że Jezu­niu, Dzi­siaj w Betle­jem i wie­le innych. We wspól­nym śpie­wa­niu pomo­gą przy­go­to­wa­ne tek­sty, któ­re będą wyświe­tla­ne na ekra­nie. Całość popro­wa­dzą mło­de artyst­ki Karo­li­na Dróżdż i Anna Pie­trzak, któ­re będą rów­nież akom­pa­nio­wa­ły...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy