Fran­cu­skie pio­sen­ki w wyko­na­niu Mał­go­rza­ty Fle­gel

9 grud­nia 2016 (pią­tek) godz.18.00  restau­ra­cja Peli­kan Zapra­sza­my na ostat­ni kon­cert pro­jek­tu „Jesie­ni peł­nej muzy­ki”.  Mał­go­rza­ta Fle­gel zabie­rze słu­cha­czy w muzycz­ną podróż do Pary­ża.  Mał­go­rza­ta Fle­gel jest aktor­ką teatral­ną tele­wi­zyj­na i fil­mo­wą. Ukoń­czy­ła łódz­ką „Fil­mów­kę”. Była aktor­ką Teatru Nowe­go i Powszech­ne­go w Łodzi. Obec­nie  wykła­da m.in. na Wydzia­le Aktor­skim PWS­FTViT. Wystę­pu­je w Teatrze Małym oraz reali­zu­je wie­le pro­jek­tów muzycz­nych ze swo­imi stu­den­ta­mi i słu­cha­cza­mi Aka­de­mii Muzycz­nej, w któ­rej też jest peda­go­giem. Lubi śpie­wać pio­sen­ki Agniesz­ki Osiec­kiej oraz pio­sen­kę fran­cu­ską. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my do dzi­siaj chęt­nie słu­cha­na na całym świe­cie nie­za­po­mnia­ne pio­sen­ki Edith Piaf, któ­rej twór­czość arty­stycz­na nale­ży do kla­sy­ki  pio­sen­ki fran­cu­skiej. Nie zabrak­nie też utwo­rów jed­ne­go...

Read More