Miesiąc: Listopad 2016

Od Rzy­mu do Barcelony”

Wystą­pią soli­ści: Kata­rzy­na Zając-Caban oraz Karol Lizak. Śpie­wa­kom towa­rzy­szyć będzie zespół kame­ral­ny Jedy­ne Takie Trio. Sala Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki, Alek­san­drów Łodz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Zapra­sza­my na kolej­ną ucztę muzycz­ną w ramach pro­jek­tu „Jesień peł­na muzy­ki”. Kame­ral­ny zespół Jedy­ne Takie Trio zabie­rze słu­cha­czy do kra­iny ope­ry i ope­ret­ki. Naj­więk­sze i naj­bar­dziej zna­ne i lubia­ne arie ze zna­ko­mi­tych dzieł wło­skich, hisz­pań­skich i węgier­skich kom­po­zy­to­rów usły­szy­my w wyko­na­niu wybit­nych śpie­wa­ków ope­ro­wych Kata­rzy­ny Zając-Caban i Karo­la Lizaka. Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Jedy­ne Takie Trio w skła­dzie: Kata­rzy­na Moryś-Pału­ba – for­te­pian, Robert Ste­fań­ski- klar­net, Krzysz­tof Łuciuk- skrzypce. Pro­jekt reali­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Z muzy­ką przez wie­ki- od Bacha do Piazzolli”

10.11.2016  (czwar­tek) godz.19.00 Kolej­ny kon­cert „Jesie­ni peł­nej muzy­ki odbę­dzie się w zabyt­ko­wej czę­ści kościo­ła „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim (ul. Woj­ska Pol­skie­go 3). Wystą­pi sek­stet akor­de­ono­wy Old Stars z towa­rzy­sze­niem fle­tu. Zespół zapro­si słu­cha­czy w muzycz­ną podróż przez stu­le­cia. Usły­szy­my kom­po­zy­cje muzy­ków baro­ku ( Bach,Boellemann), XIX i XX wie­ku (Cho­pin, Moniusz­ko, Cha­cza­tu­rian, Szo­sta­ko­wicz) oraz nie­smier­tel­ne tan­ga  Asto­ra Piaz­zol­li i innych kompozytorów. Wej­ściów­ki po 10 zł do kupie­nia w Biblio­te­ce oraz przed koncertem Pro­jekt „Jesien peł­na muzy­ki” orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

II Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 06.11. – 13.11.2016

Po raz dru­gi w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbę­dą sie Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej. Wyda­rze­nia orga­ni­zu­je para­fia p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła w Alek­san­dro­wie oraz Fun­da­cja Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Celem pro­jek­tu jest poka­zy­wa­nie ście­żek roz­wo­ju oso­bi­ste­go, wie­lo­po­ko­le­nio­wa inte­gra­cja oraz pobu­dza­nie do dzia­ła­nia śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Pla­no­wa­ne spo­tka­nia adre­so­wa­ne są do każ­de­go, kto pra­gnie choć na chwi­lę zatrzy­mać się w bie­gu codzien­ne­go życia, by przyj­rzeć się swo­je­mu wnę­trzu. Zapro­sze­ni goście dają swym życiem świa­dec­two wia­ry w wyż­sze war­to­ści. To wspa­nia­ły spo­sób aby wska­zać oso­bom poszu­ku­ją­cym celów życio­wych wzo­rów god­nych do naśladowania.W pro­gra­mie  znaj­du­je się wie­le róż­no­rod­nych atrak­cji, każ­dy znaj­dzie dla sie­bie coś interesującego. Poza msza­mi: zadusz­ko­wą, w inten­cji...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy