Miesiąc: Listopad 2016

Od Rzy­mu do Bar­ce­lo­ny”

Wystą­pią soli­ści: Kata­rzy­na Zając-Caban oraz Karol Lizak. Śpie­wa­kom towa­rzy­szyć będzie zespół kame­ral­ny Jedy­ne Takie Trio. Sala Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki, Alek­san­drów Łodz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Zapra­sza­my na kolej­ną ucztę muzycz­ną w ramach pro­jek­tu „Jesień peł­na muzy­ki”. Kame­ral­ny zespół Jedy­ne Takie Trio zabie­rze słu­cha­czy do kra­iny ope­ry i ope­ret­ki. Naj­więk­sze i naj­bar­dziej zna­ne i lubia­ne arie ze zna­ko­mi­tych dzieł wło­skich, hisz­pań­skich i węgier­skich kom­po­zy­to­rów usły­szy­my w wyko­na­niu wybit­nych śpie­wa­ków ope­ro­wych Kata­rzy­ny Zając-Caban i Karo­la Liza­ka. Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Jedy­ne Takie Trio w skła­dzie: Kata­rzy­na Moryś-Pału­ba – for­te­pian, Robert Ste­fań­ski- klar­net, Krzysz­tof Łuciuk- skrzyp­ce. Pro­jekt reali­zu­je Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

Z muzy­ką przez wie­ki- od Bacha do Piaz­zol­li”

10.11.2016  (czwar­tek) godz.19.00 Kolej­ny kon­cert „Jesie­ni peł­nej muzy­ki odbę­dzie się w zabyt­ko­wej czę­ści kościo­ła „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim (ul. Woj­ska Pol­skie­go 3). Wystą­pi sek­stet akor­de­ono­wy Old Stars z towa­rzy­sze­niem fle­tu. Zespół zapro­si słu­cha­czy w muzycz­ną podróż przez stu­le­cia. Usły­szy­my kom­po­zy­cje muzy­ków baro­ku ( Bach,Boellemann), XIX i XX wie­ku (Cho­pin, Moniusz­ko, Cha­cza­tu­rian, Szo­sta­ko­wicz) oraz nie­smier­tel­ne tan­ga  Asto­ra Piaz­zol­li i innych kom­po­zy­to­rów. Wej­ściów­ki po 10 zł do kupie­nia w Biblio­te­ce oraz przed kon­cer­tem Pro­jekt „Jesien peł­na muzy­ki” orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

II Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 06.11. – 13.11.2016

Po raz dru­gi w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbę­dą sie Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej. Wyda­rze­nia orga­ni­zu­je para­fia p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła w Alek­san­dro­wie oraz Fun­da­cja Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Celem pro­jek­tu jest poka­zy­wa­nie ście­żek roz­wo­ju oso­bi­ste­go, wie­lo­po­ko­le­nio­wa inte­gra­cja oraz pobu­dza­nie do dzia­ła­nia śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Pla­no­wa­ne spo­tka­nia adre­so­wa­ne są do każ­de­go, kto pra­gnie choć na chwi­lę zatrzy­mać się w bie­gu codzien­ne­go życia, by przyj­rzeć się swo­je­mu wnę­trzu. Zapro­sze­ni goście dają swym życiem świa­dec­two wia­ry w wyż­sze war­to­ści. To wspa­nia­ły spo­sób aby wska­zać oso­bom poszu­ku­ją­cym celów życio­wych wzo­rów god­nych do naśladowania.W pro­gra­mie  znaj­du­je się wie­le róż­no­rod­nych atrak­cji, każ­dy znaj­dzie dla sie­bie coś inte­re­su­ją­ce­go. Poza msza­mi: zadusz­ko­wą, w inten­cji...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy