Miesiąc: Październik 2016

Vola­re Can­ta­re”- naj­więk­sze wło­skie prze­bo­je w wyko­na­niu Alber­ta Ama­ti

„Vola­re Can­ta­re”- naj­więk­sze wło­skie prze­bo­je w wyko­na­niu Alber­ta Ama­ti Arty­sta zaśpie­wa pio­sen­ki, któ­re kie­dyś nuci­ła cała Polska.Usłyszymy min. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych utwo­rów. Kon­cert odbę­dzie się  28.10.2016 w pią­tek godz.18.00 w sali wido­wi­sko­wej MDK, ul. 1 Maja 17/19 wej­ściów­ki 10 zł do kupie­nia w Biblio­te­ce wyda­rze­niew ramach pro­jek­tu „Jesień peł­na muzy­ki”  orga­ni­zo­wa­ne­go przez Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

VI Świę­cie Lataw­ca w Alek­san­dro­wie Łódz­kim

09.10.2016(niedziela) godz.15.00 Rodzin­ne Świę­to Lataw­ca Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Wierz­biń­ska 99 ( teren przed wia­tra­kiem) Zapra­sza­my rodzi­ny z dzieć­mi do wspól­nej zaba­wy w pusz­cza­nie lataw­ców. Na każ­de­go uczest­ni­ka cze­ka­ją pre­zen­ty ufun­do­wa­ne przez Gmi­nę Alek­san­drów Łódz­ki, Fir­mę Rodzin­ną Mode­larz ze Zgie­rza, Biblio­te­kę Publicz­ną im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Fan­ta­stycz­ne nagro­dy dla auto­rów wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nych lataw­ców ufun­do­wa­li: Miej­ska Pły­wal­nia Olim­pij­czyk, Cen­trum Edu­ka­cji i Zaba­wy Ale­xland, Aka­de­mia Budo­wa­nia Kloc­ka­mi oraz Gmi­na Alek­san­drów Łódz­ki. Na miej­scu będzie moż­na kupić lataw­ce goto­we do lata­nia, zro­bić lata­ją­cą babę ( przy pomo­cy instruk­to­ra Jerze­go Klim­cza­ka). Pie­kar­nia Ste­fań­czyk i Cukier­nia Kra­ko­wiak zadba­ją o  pysz­ny poczę­stu­nek. Ser­decz­nie zapra­sza­my...

Read More

Bal­la­dy Buła­ta Oku­dża­wy w aran­ża­cjach Bar­ba­ry Twar­dosz-Droź­dziń­skiej

06.10.2016 (czwar­tek) godz.18.00 w czy­tel­ni Biblio­te­ki Publicz­nej im. Jana Machul­skie­gow Alek­san­dro­wie Łódz­kim, pl. Kościusz­ki 12, pierw­szy kon­cert „Jesie­ni peł­nej muzy­ki” Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska zaśpie­wa bal­la­dy Buła­ta Oku­dża­wy arty­st­ce akom­pa­nio­wał będzie na gita­rze Sła­wo­mir Paw­lak wej­ściów­ki 10 zł do kupie­nia w biblio­te­ce ilość miejsc ogra­ni­czo­na Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym ponad dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy