Miesiąc: Październik 2016

Vola­re Can­ta­re”- naj­więk­sze wło­skie prze­bo­je w wyko­na­niu Alber­ta Amati

„Vola­re Can­ta­re”- naj­więk­sze wło­skie prze­bo­je w wyko­na­niu Alber­ta Amati Arty­sta zaśpie­wa pio­sen­ki, któ­re kie­dyś nuci­ła cała Polska.Usłyszymy min. Mam­ma Maria, Feli­ci­ta, Mam­bo Ita­lia­no, Vola­re i wie­le innych nie­śmier­tel­nych utworów. Kon­cert odbę­dzie się  28.10.2016 w pią­tek godz.18.00 w sali wido­wi­sko­wej MDK, ul. 1 Maja 17/19 wej­ściów­ki 10 zł do kupie­nia w Bibliotece wyda­rze­niew ramach pro­jek­tu „Jesień peł­na muzy­ki”  orga­ni­zo­wa­ne­go przez Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym Gmi­ny Alek­san­drów...

Read More

VI Świę­cie Lataw­ca w Alek­san­dro­wie Łódzkim

09.10.2016(niedziela) godz.15.00 Rodzin­ne Świę­to Latawca Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Wierz­biń­ska 99 ( teren przed wiatrakiem) Zapra­sza­my rodzi­ny z dzieć­mi do wspól­nej zaba­wy w pusz­cza­nie lataw­ców. Na każ­de­go uczest­ni­ka cze­ka­ją pre­zen­ty ufun­do­wa­ne przez Gmi­nę Alek­san­drów Łódz­ki, Fir­mę Rodzin­ną Mode­larz ze Zgie­rza, Biblio­te­kę Publicz­ną im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim oraz Part­ner­stwo na Rzecz Aleksandrowa Fan­ta­stycz­ne nagro­dy dla auto­rów wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nych lataw­ców ufun­do­wa­li: Miej­ska Pły­wal­nia Olim­pij­czyk, Cen­trum Edu­ka­cji i Zaba­wy Ale­xland, Aka­de­mia Budo­wa­nia Kloc­ka­mi oraz Gmi­na Alek­san­drów Łódzki. Na miej­scu będzie moż­na kupić lataw­ce goto­we do lata­nia, zro­bić lata­ją­cą babę ( przy pomo­cy instruk­to­ra Jerze­go Klim­cza­ka). Pie­kar­nia Ste­fań­czyk i Cukier­nia Kra­ko­wiak zadba­ją o  pysz­ny poczęstunek. Ser­decz­nie zapra­sza­my do...

Read More

Bal­la­dy Buła­ta Oku­dża­wy w aran­ża­cjach Bar­ba­ry Twardosz-Droździńskiej

06.10.2016 (czwar­tek) godz.18.00 w czy­tel­ni Biblio­te­ki Publicz­nej im. Jana Machul­skie­gow Alek­san­dro­wie Łódz­kim, pl. Kościusz­ki 12, pierw­szy kon­cert „Jesie­ni peł­nej muzyki” Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska zaśpie­wa bal­la­dy Buła­ta Okudżawy arty­st­ce akom­pa­nio­wał będzie na gita­rze Sła­wo­mir Pawlak wej­ściów­ki 10 zł do kupie­nia w bibliotece ilość miejsc ograniczona Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym ponad dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy