Miesiąc: Wrzesień 2016

Jesień peł­na muzy­ki

„Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi. Po raz pią­ty muzy­ka zago­ści w kame­ral­nych salach Alek­san­dro­wa, m.in. w Sta­rym Koście­le Archa­nio­łów, w Sali Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki, w restau­ra­cji Peli­kan. W tym roku usły­szy­my melo­die z róż­nych stron Euro­py, w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu arty­stów z nasze­go regio­nu. Zapla­no­wa­no pięć kon­cer­tów poka­zu­ją­cych róż­ne obli­cza muzy­ki. Zaczy­na­my w czwar­tek 6 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 18.00 Bal­la­da­mi Buła­ta Oku­dża­wy w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu Bar­ba­ry Twar­dosz-Droź­dziń­skiej. Arty­st­ce akom­pa­nio­wać na gita­rze będzie Sła­wo­mir Paw­lak. Kon­cert w czy­tel­ni biblio­te­ki (ilość miejsc...

Read More

Grant na lep­szy start dla pisma „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” 05.2016–09.2016

Fun­da­cja Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zakoń­czy­ła reali­za­cję pro­jek­tu „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie”. Zdo­by­te fun­du­sze pocho­dzi­ły z mikro­do­ta­cji „Grant na lep­szy start” uzy­ska­nej ze Sto­wa­rzy­sze­nia Polcen­trum ze Stry­ko­wa. Pozy­ska­na dota­cja pozwo­li­ła w okre­sie od maja do wrze­śnia 2016 wydać trzy nume­ry pisma, zor­ga­ni­zo­wać pięć warsz­ta­tów dzien­ni­kar­skich i kil­ka­kroć spo­tkać się  z miesz­kań­ca­mi m.in. pod­czas wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w par­ku miej­skim. Dzię­ki tym dzia­ła­niom pod­nio­sły się kom­pe­ten­cje two­rzą­cych pismo i powięk­szy­ło gro­no redak­cyj­ne. Zdo­by­to też opi­nie miesz­kań­ców na temat wyda­wa­nej od dwóch lat gaze­ty. Wszyst­kie te dzia­ła­nia zaowo­co­wa­ły wie­lo­ma korzyst­ny­mi zmia­na­mi w for­mu­le i wize­run­ku „Co pisz­czy...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka” 04.09.2016 (nie­dzie­la) godz.17.00 – dwór Zacher­tów w Nakiel­ni­cy

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na rodzin­ne świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka do par­ku dwor­skie­go w Nakiel­ni­cy. Celem wyda­rze­nia jest kul­ty­wo­wa­nie zapo­mnia­nych zwy­cza­jów i tra­dy­cji ludo­wych wpi­sa­nych w pol­ską kul­tu­rę, two­rzą­cych naro­do­wą toż­sa­mość, zwięk­sze­nie wie­dzy o nich i histo­rii nasze­go regio­nu, a tak­że inte­gra­cja śro­do­wi­ska lokal­ne­go  W pro­gra­mie kon­cert zespo­łu Ekle­zja, gawę­da wła­ści­ciel­ki dwo­ru Elż­bie­ty Puła­czew­skiej, kopa­nie ziem­nia­ków, ogni­sko, pie­czo­ne ziem­nia­ki, zaba­wy i kon­kur­sy z ziem­nia­kiem w roli głów­nej ( z nagro­da­mi). Wej­ściów­ką na tą ludycz­ną impre­zę jest wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na przy­staw­ka do ziem­nia­ków...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy