Miesiąc: Wrzesień 2016

Jesień peł­na muzyki

„Jesień peł­na muzy­ki” to kolej­ny muzycz­ny pro­jekt Part­ner­stwa na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Dedy­ku­je­my go miło­śni­kom dobrej muzy­ki i war­to­ścio­wej roz­ryw­ki, a tak­że tym, któ­rzy chcą atrak­cyj­nie spę­dzić wol­ny czas, a nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi. Po raz pią­ty muzy­ka zago­ści w kame­ral­nych salach Alek­san­dro­wa, m.in. w Sta­rym Koście­le Archa­nio­łów, w Sali Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki, w restau­ra­cji Peli­kan. W tym roku usły­szy­my melo­die z róż­nych stron Euro­py, w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu arty­stów z nasze­go regio­nu. Zapla­no­wa­no pięć kon­cer­tów poka­zu­ją­cych róż­ne obli­cza muzy­ki. Zaczy­na­my w czwar­tek 6 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 18.00 Bal­la­da­mi Buła­ta Oku­dża­wy w zna­ko­mi­tym wyko­na­niu Bar­ba­ry Twar­dosz-Droź­dziń­skiej. Arty­st­ce akom­pa­nio­wać na gita­rze będzie Sła­wo­mir Paw­lak. Kon­cert w czy­tel­ni biblio­te­ki (ilość miejsc ogra­ni­czo­na)....

Read More

Grant na lep­szy start dla pisma „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie” 05.2016–09.2016

Fun­da­cja Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zakoń­czy­ła reali­za­cję pro­jek­tu „Co pisz­czy w Alek­san­dro­wie”. Zdo­by­te fun­du­sze pocho­dzi­ły z mikro­do­ta­cji „Grant na lep­szy start” uzy­ska­nej ze Sto­wa­rzy­sze­nia Polcen­trum ze Stry­ko­wa. Pozy­ska­na dota­cja pozwo­li­ła w okre­sie od maja do wrze­śnia 2016 wydać trzy nume­ry pisma, zor­ga­ni­zo­wać pięć warsz­ta­tów dzien­ni­kar­skich i kil­ka­kroć spo­tkać się  z miesz­kań­ca­mi m.in. pod­czas wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w par­ku miej­skim. Dzię­ki tym dzia­ła­niom pod­nio­sły się kom­pe­ten­cje two­rzą­cych pismo i powięk­szy­ło gro­no redak­cyj­ne. Zdo­by­to też opi­nie miesz­kań­ców na temat wyda­wa­nej od dwóch lat gaze­ty. Wszyst­kie te dzia­ła­nia zaowo­co­wa­ły wie­lo­ma korzyst­ny­mi zmia­na­mi w for­mu­le i wize­run­ku „Co pisz­czy...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka” 04.09.2016 (nie­dzie­la) godz.17.00 – dwór Zacher­tów w Nakielnicy

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na rodzin­ne świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka do par­ku dwor­skie­go w Nakiel­ni­cy. Celem wyda­rze­nia jest kul­ty­wo­wa­nie zapo­mnia­nych zwy­cza­jów i tra­dy­cji ludo­wych wpi­sa­nych w pol­ską kul­tu­rę, two­rzą­cych naro­do­wą toż­sa­mość, zwięk­sze­nie wie­dzy o nich i histo­rii nasze­go regio­nu, a tak­że inte­gra­cja śro­do­wi­ska lokal­ne­go  W pro­gra­mie kon­cert zespo­łu Ekle­zja, gawę­da wła­ści­ciel­ki dwo­ru Elż­bie­ty Puła­czew­skiej, kopa­nie ziem­nia­ków, ogni­sko, pie­czo­ne ziem­nia­ki, zaba­wy i kon­kur­sy z ziem­nia­kiem w roli głów­nej ( z nagro­da­mi). Wej­ściów­ką na tą ludycz­ną impre­zę jest wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na przy­staw­ka do ziem­nia­ków...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy