Miesiąc: Czerwiec 2016

Let­nie kon­cer­ty w parku

W waka­cje Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go oraz Gmi­na Alek­san­dró Łódz­ki zapra­sza­ją na kon­cer­ty w par­ku miej­skim w każ­dą nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia o godz.16.00.W razie nie­po­go­dy zapra­sza­my do kościo­ła „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 „Let­nie kon­cer­ty w par­ku” to muzycz­na ofer­ta kul­tu­ral­na skie­ro­wa­na do miesz­kań­ców gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki. Zło­ży się na nią cykl nie­dziel­nych kon­cer­tów w par­ku Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zor­ga­ni­zo­wa­nych w okre­sie waka­cji.  Będzie to kon­ty­nu­acja dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych doro­bek kul­tu­ral­ny arty­stów z woje­wódz­twa łódz­kie­go, pro­mu­ją­cy aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su a tak­że popra­wia­ją­cy dostęp­ność war­to­ścio­wej roz­ryw­ki miesz­kań­com gmi­ny. Muzycz­ne wyda­rze­nia na sta­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz nasze­go mia­sta. Impre­zy cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców, dostar­cza­jąc im i wzru­szeń i rozrywki.Repertuar...

Read More

Świę­to Kupały

23 czerw­ca 2016 (czwar­tek) o godz.19.00 zapra­sza­my na Świę­to Kupa­ły do dwo­ru Zacher­tów w Nakielnicy. W pro­gra­mie kon­cert, opo­wie­ści o tra­dy­cjach nocy świę­to­jań­skiej, ogni­sko, pusz­cza­nie wian­ków. Wej­ściów­ką jest wła­sno­ręcz­nie uple­cio­ny wia­nek. Noc Kupa­ły, zwa­na też Nocą Kupal­ną, Kupal­noc­ką, Sobót­ką czy też potocz­nie Nocą Świę­to­jań­ską – to świę­to sło­wiań­skie zwią­za­ne z let­nim prze­si­le­niem Słoń­ca, obcho­dzo­ne w naj­krót­szą noc w roku, czy­li z 23 na 24 czerw­ca. Sobót­ko­we Zwy­cza­je i obrzę­dy, mia­ły zapew­nić świę­tu­ją­cym zdro­wie i uro­dzaj. Orga­ni­za­to­rem impre­zy jest Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa. Ser­decz­nie...

Read More

Bóg zesłał babę” IV Rajd samo­cho­do­wy dla kobiet

W nie­dzie­lę 19 czerw­ca 2016 z Rąbie­nia koło Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go wystar­tu­je rajd samo­cho­do­wy dla kobiet „Bóg zesłał babę”. Uczest­nicz­ki będą odkry­wać pięk­ne zakąt­ki regio­nu łódz­kie­go, kon­ku­ro­wać ze sobą, ale przede wszyst­kim świet­nie się bawić. W raj­dzie weź­mie udział 13 załóg. Panie, na wyzna­czo­nej tra­sie, będą brać udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach. Mię­dzy inny­mi w takich, w któ­rych moż­na będzie wyka­zać się wie­dzą moto­ry­za­cyj­ną, umie­jęt­no­ścia­mi tech­nicz­ny­mi. Znaj­dą się też zada­nia typo­wo kobie­ce oraz spor­to­we. Dużą atrak­cją będzie pięk­na, 140 kilo­me­tro­wa tra­sa, wio­dą­ca przez część woje­wódz­twa łódz­kie­go. Znaj­dą się na niej miej­sca, o któ­rych ist­nie­niu nie­wie­le osób wie. Poka­za­nie uro­dy naj­bliż­szej oko­li­cy, akty­wi­za­cja śro­do­wi­ska kobiet i po pro­stu spę­dze­nie...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy