Miesiąc: Czerwiec 2016

Let­nie kon­cer­ty w par­ku

W waka­cje Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go oraz Gmi­na Alek­san­dró Łódz­ki zapra­sza­ją na kon­cer­ty w par­ku miej­skim w każ­dą nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia o godz.16.00.W razie nie­po­go­dy zapra­sza­my do kościo­ła „Archa­nio­łów” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 „Let­nie kon­cer­ty w par­ku” to muzycz­na ofer­ta kul­tu­ral­na skie­ro­wa­na do miesz­kań­ców gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki. Zło­ży się na nią cykl nie­dziel­nych kon­cer­tów w par­ku Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zor­ga­ni­zo­wa­nych w okre­sie waka­cji.  Będzie to kon­ty­nu­acja dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych doro­bek kul­tu­ral­ny arty­stów z woje­wódz­twa łódz­kie­go, pro­mu­ją­cy aktyw­ny spo­sób spę­dza­nia wol­ne­go cza­su a tak­że popra­wia­ją­cy dostęp­ność war­to­ścio­wej roz­ryw­ki miesz­kań­com gmi­ny. Muzycz­ne wyda­rze­nia na sta­łe wpi­sa­ły się w kra­jo­braz nasze­go mia­sta. Impre­zy cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców, dostar­cza­jąc im i wzru­szeń...

Read More

Świę­to Kupa­ły

23 czerw­ca 2016 (czwar­tek) o godz.19.00 zapra­sza­my na Świę­to Kupa­ły do dwo­ru Zacher­tów w Nakiel­ni­cy. W pro­gra­mie kon­cert, opo­wie­ści o tra­dy­cjach nocy świę­to­jań­skiej, ogni­sko, pusz­cza­nie wian­ków. Wej­ściów­ką jest wła­sno­ręcz­nie uple­cio­ny wia­nek. Noc Kupa­ły, zwa­na też Nocą Kupal­ną, Kupal­noc­ką, Sobót­ką czy też potocz­nie Nocą Świę­to­jań­ską – to świę­to sło­wiań­skie zwią­za­ne z let­nim prze­si­le­niem Słoń­ca, obcho­dzo­ne w naj­krót­szą noc w roku, czy­li z 23 na 24 czerw­ca. Sobót­ko­we Zwy­cza­je i obrzę­dy, mia­ły zapew­nić świę­tu­ją­cym zdro­wie i uro­dzaj. Orga­ni­za­to­rem impre­zy jest Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa. Ser­decz­nie...

Read More

Bóg zesłał babę” IV Rajd samo­cho­do­wy dla kobiet

W nie­dzie­lę 19 czerw­ca 2016 z Rąbie­nia koło Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go wystar­tu­je rajd samo­cho­do­wy dla kobiet „Bóg zesłał babę”. Uczest­nicz­ki będą odkry­wać pięk­ne zakąt­ki regio­nu łódz­kie­go, kon­ku­ro­wać ze sobą, ale przede wszyst­kim świet­nie się bawić. W raj­dzie weź­mie udział 13 załóg. Panie, na wyzna­czo­nej tra­sie, będą brać udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach. Mię­dzy inny­mi w takich, w któ­rych moż­na będzie wyka­zać się wie­dzą moto­ry­za­cyj­ną, umie­jęt­no­ścia­mi tech­nicz­ny­mi. Znaj­dą się też zada­nia typo­wo kobie­ce oraz spor­to­we. Dużą atrak­cją będzie pięk­na, 140 kilo­me­tro­wa tra­sa, wio­dą­ca przez część woje­wódz­twa łódz­kie­go. Znaj­dą się na niej miej­sca, o któ­rych ist­nie­niu nie­wie­le osób wie. Poka­za­nie uro­dy naj­bliż­szej oko­li­cy, akty­wi­za­cja śro­do­wi­ska kobiet i po pro­stu...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy