Ostat­nie wyda­rze­nie Poczuj Teatr

12.04. 2016 (wto­rek) godz.18.00 Spo­tka­nie z Bro­ni­sła­wem Wro­cław­skim. Pro­wa­dze­nie Anna Gro­bliń­ska miej­sce: „Kli­ma­ty”, Alek­san­drów Ł., ul. War­szaw­ska 28 wej­ściów­ka 10 zł Na zakoń­cze­nie pro­jek­tu „Poczuj teatr” 12 kwiet­nia o godz. 18.00 Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na spo­tka­nie z wybit­nym akto­rem i peda­go­giem oraz wykła­dow­cą Bro­ni­sła­wem Wro­cław­skim. Arty­sta od wie­lu lat zwią­za­ny jest z Teatrem im. Jara­cza w Łodzi, gdzie gra min. w mono­dra­mach Eri­ca Bogo­sia­na. Spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w Her­ba­ciar­ni Kli­ma­ty w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, popro­wa­dzi dzien­ni­kar­ka Radia Łódź Anna...

Read More