Miesiąc: Marzec 2016

Świę­to Patry­ka w Alek­san­dro­wie Łódz­kim

Świę­tu­je nie tyl­ko Irlan­dia 19.03.2016 (sobo­ta) godz.19.00 „Świę­to Patry­ka” – kon­cert muzy­ki irlandz­kiej i cel­tyc­kiej w wyko­na­niu zespo­łu Ekle­zja Restau­ra­cja Peli­kan, Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Wierz­biń­ska 58 17 mar­ca przy­pa­da świę­to patro­na Irlan­dii. Dzień ten jest świę­tem naro­do­wym i reli­gij­nym Zie­lo­nej Wyspy. Irland­czy­cy w tym dniu wie­lu mia­stach orga­ni­zu­ją festy­ny i ulicz­ne pocho­dy, w któ­rych domi­nu­je zie­lo­ny, będą­cy naro­do­wym kolo­rem Irlan­dii. Głów­nym sym­bo­lem świę­ta jest trój­list­na koni­czyn­ka. Zgod­nie z legen­dą o świę­tym Patry­ku słu­ży­ła mu ona jako pomoc dydak­tycz­na przy tłu­ma­cze­niu pierw­szym irlandz­kim chrze­ści­ja­nom poję­cia o Trój­cy Świę­tej. Dzień świę­te­go Patry­ka jest obcho­dzo­ny poza Irlan­dią, tak­że w Pol­sce, co jest zwią­za­ne zarów­no z popu­lar­no­ścią kul­tu­ry cel­tyc­kiej, jak i pew­ny­mi podo­bień­stwa­mi kul­tu­ro­wy­mi. Życie...

Read More

Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Nosz­czyk

13.03.2016 (nie­dzie­la) godz.18.00 Z cyklu „Poczuj teatr” „Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Nosz­czyk „Kli­ma­ty” Alek­san­drów Łódz­ki, ul. War­szaw­ska 28 Wej­ściów­ka 10 zł Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny spek­takl pro­jek­tu „Poczuj teatr” – „Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Nosz­czyk, aktor­ki Teatru Jara­cza w Łodzi. „Listy do Micha­li­ny” to cie­pła i wzru­sza­ją­ca, acz nie­po­zba­wio­na ele­men­tów komi­zmu, opo­wieść o doj­rza­łej kobie­cie, któ­ra, wie­rząc w swój tem­pe­ra­ment, pew­ność sie­bie i umie­jęt­ność docie­ra­nia do serc i umy­słów innych ludzi – posta­na­wia poma­gać im w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych sytu­acji życio­wych, pro­wa­dząc tzw. coaching roz­wo­do­wy. Tyl­ko czy potra­fi­my kie­ro­wać cudzym życiem, nim sami nie roz­wią­że­my zaga­dek w wła­snej prze­szło­ści? Co...

Read More

Nove­cen­to” – mono­dram Mate­usza Olszew­skie­go

„Poczuj teatr”  pod takim hasłem prze­bie­gać będzie w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, już pią­ty raz , Świę­to Teatru, wpi­su­ją­ce się w obcho­dy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru. Obcho­dy orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódzkiego.Celem przed­się­wzię­cia jest roz­wi­nię­cie zain­te­re­so­wań miesz­kań­ców naszej gmi­ny teatrem, roz­bu­dze­nie potrze­by obco­wa­nia ze sztu­ką teatral­ną, inte­gra­cja śro­do­wi­ska osób poszu­ku­ją­cych inte­re­su­ją­cych spo­so­bów spę­dza­nie wol­ne­go cza­su.  „Nove­cen­to” – mono­dram Mate­usza Olszew­skie­go Pierw­szy spek­takl pro­jek­tu „Poczuj teatr” już w naj­bliż­szą sobo­tę 5 mar­ca 2016 o godz.18.00w Sali „Kli­ma­ty” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. War­szaw­ska 28. Wej­ściów­ka 10 zł „Nove­cen­to”–  to autor­ski mono­dram Mate­usza Olszew­skie­go za któ­ry mło­dy aktor otrzy­mał wie­le nagród: Grand Prix Festi­wa­lu Teatral­ne­go „WrzA­WA”, Nagro­da Bogu­sła­wa Kier­ca i Lecha Śli­wo­ni­ka...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy