Miesiąc: Marzec 2016

Świę­to Patry­ka w Alek­san­dro­wie Łódzkim

Świę­tu­je nie tyl­ko Irlandia 19.03.2016 (sobo­ta) godz.19.00 „Świę­to Patry­ka” – kon­cert muzy­ki irlandz­kiej i cel­tyc­kiej w wyko­na­niu zespo­łu Eklezja Restau­ra­cja Peli­kan, Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Wierz­biń­ska 58 17 mar­ca przy­pa­da świę­to patro­na Irlan­dii. Dzień ten jest świę­tem naro­do­wym i reli­gij­nym Zie­lo­nej Wyspy. Irland­czy­cy w tym dniu wie­lu mia­stach orga­ni­zu­ją festy­ny i ulicz­ne pocho­dy, w któ­rych domi­nu­je zie­lo­ny, będą­cy naro­do­wym kolo­rem Irlan­dii. Głów­nym sym­bo­lem świę­ta jest trój­list­na koni­czyn­ka. Zgod­nie z legen­dą o świę­tym Patry­ku słu­ży­ła mu ona jako pomoc dydak­tycz­na przy tłu­ma­cze­niu pierw­szym irlandz­kim chrze­ści­ja­nom poję­cia o Trój­cy Świętej. Dzień świę­te­go Patry­ka jest obcho­dzo­ny poza Irlan­dią, tak­że w Pol­sce, co jest zwią­za­ne zarów­no z popu­lar­no­ścią kul­tu­ry cel­tyc­kiej, jak i pew­ny­mi podo­bień­stwa­mi kulturowymi. Życie oraz...

Read More

Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Noszczyk

13.03.2016 (nie­dzie­la) godz.18.00 Z cyklu „Poczuj teatr” „Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Noszczyk „Kli­ma­ty” Alek­san­drów Łódz­ki, ul. War­szaw­ska 28 Wej­ściów­ka 10 zł Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny spek­takl pro­jek­tu „Poczuj teatr” – „Listy do Micha­li­ny” mono­dram w wyko­na­niu Iza­be­li Nosz­czyk, aktor­ki Teatru Jara­cza w Łodzi. „Listy do Micha­li­ny” to cie­pła i wzru­sza­ją­ca, acz nie­po­zba­wio­na ele­men­tów komi­zmu, opo­wieść o doj­rza­łej kobie­cie, któ­ra, wie­rząc w swój tem­pe­ra­ment, pew­ność sie­bie i umie­jęt­ność docie­ra­nia do serc i umy­słów innych ludzi – posta­na­wia poma­gać im w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych sytu­acji życio­wych, pro­wa­dząc tzw. coaching roz­wo­do­wy. Tyl­ko czy potra­fi­my kie­ro­wać cudzym życiem, nim sami nie roz­wią­że­my zaga­dek w wła­snej prze­szło­ści? Co drę­czy Zuzan­nę?...

Read More

Nove­cen­to” – mono­dram Mate­usza Olszewskiego

„Poczuj teatr”  pod takim hasłem prze­bie­gać będzie w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, już pią­ty raz , Świę­to Teatru, wpi­su­ją­ce się w obcho­dy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru. Obcho­dy orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódzkiego.Celem przed­się­wzię­cia jest roz­wi­nię­cie zain­te­re­so­wań miesz­kań­ców naszej gmi­ny teatrem, roz­bu­dze­nie potrze­by obco­wa­nia ze sztu­ką teatral­ną, inte­gra­cja śro­do­wi­ska osób poszu­ku­ją­cych inte­re­su­ją­cych spo­so­bów spę­dza­nie wol­ne­go czasu.  „Nove­cen­to” – mono­dram Mate­usza Olszew­skie­go Pierw­szy spek­takl pro­jek­tu „Poczuj teatr” już w naj­bliż­szą sobo­tę 5 mar­ca 2016 o godz.18.00w Sali „Kli­ma­ty” w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. War­szaw­ska 28. Wej­ściów­ka 10 zł „Nove­cen­to”–  to autor­ski mono­dram Mate­usza Olszew­skie­go za któ­ry mło­dy aktor otrzy­mał wie­le nagród: Grand Prix Festi­wa­lu Teatral­ne­go „WrzA­WA”, Nagro­da Bogu­sła­wa Kier­ca i Lecha Śli­wo­ni­ka na  41....

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy