Miesiąc: Grudzień 2015

Wspól­ne śpie­wa­nie kolęd

06.01.2016 (śro­da) godz.16.00 Wspól­ne śpie­wa­nie kolęd Akompaniament:Karolina Dróżdż i Anna Pietrzak Sala Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniuszki Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza w śro­dę 6 stycz­nia 2016 o godz.16.00 na wspól­ne kolę­do­wa­nie. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sali Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im St.Moniuszki w Aleksandrowie Ogro­do­wa 10 Doświad­cze­nia poprzed­nich spo­tkań pokazują,że alek­san­dro­wia­nie chęt­nie bio­rą udział w zbio­ro­wym śpie­wa­niu kolęd, któ­re wyzwa­la pozy­tyw­ne emo­cje, daje poczu­cie jed­no­ści i dosko­na­le inte­gru­je społeczeństwo. Śpie­wa­jąc popu­lar­ne kolę­dy nie pozwa­la­my im odejść do lamu­sa, utrwa­la­my je i prze­ka­zu­je­my z poko­le­nia na pokolenie. Pod­czas spo­tka­nia zaśpie­wa­my naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki min. Lulaj­że Jezu­niu, Dzi­siaj w Betle­jem i wie­le innych. We wspól­nym śpie­wa­niu pomo­gą przy­go­to­wa­ne  tek­sty, któ­re będą...

Read More

Kolę­do­wa­nie po góralsku

27.12.2015(niedziela) godz.16.30 „Kolę­do­wa­nie po góralsku” Kon­cert kolęd w wyko­na­niu kape­li góral­skiej „Góral­ska hora” Kościół para­fial­ny p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Michała Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 wstęp wolny „Góral­ska hora” to góral­ska folk kape­la. Nazwa zespo­łu pocho­dzi od nazw szczy­tów gór­skich. Gra­ją w skła­dzie: skrzyp­ce, cym­ba­ły węgier­skie, altów­ka węgier­ska oraz kon­tra­bas. Się­ga­ją po ory­gi­nal­ne i uni­ka­to­we instru­men­ty góral­skie, takie jak: trom­bi­ta, róg paster­ski, dudy, oka­ry­na oraz pisz­czał­ki. Zagra­ją z piek­ny­mi cym­ba­ła­mi węgier­ski­mi, na któ­rych gra cym­ba­li­sta ze Sło­wa­cji. Jest to pięk­ny żywio­ło­wy instru­ment, któ­ry doda­je dużo pięk­nej muzy­ki do ich gry. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my zna­ne i lubia­ne pol­skie kolę­dy oraz tra­dy­cyj­ne pasto­rał­ki góral­skie w żywio­ło­wym wyko­na­niu kape­li. Mają one od wie­ków swój uni­ka­to­wy, nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy