Miesiąc: Grudzień 2015

Wspól­ne śpie­wa­nie kolęd

06.01.2016 (śro­da) godz.16.00 Wspól­ne śpie­wa­nie kolęd Akompaniament:Karolina Dróżdż i Anna Pie­trzak Sala Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im. St. Moniusz­ki Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Ogro­do­wa 10 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza w śro­dę 6 stycz­nia 2016 o godz.16.00 na wspól­ne kolę­do­wa­nie. Spo­tka­nie odbę­dzie się w sali Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go im St.Moniuszki w Alek­san­dro­wie Ogro­do­wa 10 Doświad­cze­nia poprzed­nich spo­tkań pokazują,że alek­san­dro­wia­nie chęt­nie bio­rą udział w zbio­ro­wym śpie­wa­niu kolęd, któ­re wyzwa­la pozy­tyw­ne emo­cje, daje poczu­cie jed­no­ści i dosko­na­le inte­gru­je spo­łe­czeń­stwo. Śpie­wa­jąc popu­lar­ne kolę­dy nie pozwa­la­my im odejść do lamu­sa, utrwa­la­my je i prze­ka­zu­je­my z poko­le­nia na poko­le­nie. Pod­czas spo­tka­nia zaśpie­wa­my naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki min. Lulaj­że Jezu­niu, Dzi­siaj w Betle­jem i wie­le innych. We wspól­nym śpie­wa­niu pomo­gą przy­go­to­wa­ne ...

Read More

Kolę­do­wa­nie po góral­sku

27.12.2015(niedziela) godz.16.30 „Kolę­do­wa­nie po góral­sku” Kon­cert kolęd w wyko­na­niu kape­li góral­skiej „Góral­ska hora” Kościół para­fial­ny p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła Alek­san­drów Łódz­ki, ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 wstęp wol­ny „Góral­ska hora” to góral­ska folk kape­la. Nazwa zespo­łu pocho­dzi od nazw szczy­tów gór­skich. Gra­ją w skła­dzie: skrzyp­ce, cym­ba­ły węgier­skie, altów­ka węgier­ska oraz kon­tra­bas. Się­ga­ją po ory­gi­nal­ne i uni­ka­to­we instru­men­ty góral­skie, takie jak: trom­bi­ta, róg paster­ski, dudy, oka­ry­na oraz pisz­czał­ki. Zagra­ją z piek­ny­mi cym­ba­ła­mi węgier­ski­mi, na któ­rych gra cym­ba­li­sta ze Sło­wa­cji. Jest to pięk­ny żywio­ło­wy instru­ment, któ­ry doda­je dużo pięk­nej muzy­ki do ich gry. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my zna­ne i lubia­ne pol­skie kolę­dy oraz tra­dy­cyj­ne pasto­rał­ki góral­skie w żywio­ło­wym wyko­na­niu kape­li. Mają one od wie­ków...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy