Miesiąc: Listopad 2015

Wir­tu­ozi skrzy­piec z róż­nych epok & Cecy­lia­na

Naj­bliż­sze kon­cer­ty w ramach Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­do­wie  Czwar­tek, 19.11.2015 godz.18.30 „Wir­tu­ozi skrzy­piec z róż­nych epok” kon­cert rodzeń­stwa Anny i Tymo­te­usza Pie­trza­ków w ramach Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej miej­sce: kościół para­fial­ny pw. Św. Archa­nio­łów Alek­san­drów ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 Anna i Tymo­te­usz Pie­trzak to muzycz­ne rodzeń­stwo z Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Tymek kształ­ci sie w szko­le muzycz­nej II stop­nia. Ania jest stu­dent­ką II roku Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi. Na skrzyp­cach gra­ją od dziecka.To jest ich pasja, miłość – spo­sób na życie. Cały czas poza nauką szli­fu­ją umie­jęt­no­ści na kur­sach doszka­la­ja­cych, zwy­kle w cza­sie waka­cji. Muzy­ka towa­rzy­szy im bez prze­rwy przez cały rok. Bio­rą udział w kon­cer­tach orga­ni­zo­wa­nych w naszym mie­ście, uświet­nia­ją swo­ją grą wer­ni­sa­że i inne...

Read More

Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim

Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 08.11. – 22.11.2015 r. Po raz pierw­szy w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbę­dą sie Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej. Wyda­rze­nia orga­ni­zu­je para­fia p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła w Alek­san­dro­wie. Celem pro­jek­tu jest poka­zy­wa­nie ście­żek roz­wo­ju oso­bi­ste­go, wie­lo­po­ko­le­nio­wa inte­gra­cja oraz pobu­dza­nie do dzia­ła­nia śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Pla­no­wa­ne spo­tka­nia adre­so­wa­ne są do każ­de­go, kto pra­gnie choć na chwi­lę zatrzy­mać się w bie­gu codzien­ne­go życia, by przyj­rzeć się swo­je­mu wnę­trzu. Zapro­sze­ni goście dają swym życiem świa­dec­two wia­ry w wyż­sze war­to­ści. To wspa­nia­ły spo­sób aby wska­zać oso­bom poszu­ku­ją­cym celów życio­wych wzo­rów god­nych do naśla­do­wa­nia. W pro­gra­mie  znaj­du­je się wie­le róż­no­rod­nych atrak­cji, każ­dy znaj­dzie dla sie­bie coś inte­re­su­ją­ce­go. Odbę­dą...

Read More

Zadusz­ki blu­eso­we

Para­fia „Archa­nio­łów” oraz Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza­ją w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 8 listo­pa­da 2015 o godz. 16.30 na Zadusz­ki blu­eso­we z zespo­łem Amol Blu­es, któ­re odbę­dą się w koście­le para­fial­nym pw. Św. Archa­nio­łów Micha­ła i Rafa­ła w Alek­san­dro­wie Łódz­kim (ul. Woj­ska Pol­skie­go 3). Zadusz­ko­wy kon­cert będzie dedy­ko­wa­ny nie­ży­ją­cym pol­skim twór­com, muzy­kom, arty­stom i ludziom kul­tu­ry. Zagra­ją muzy­cy two­rzą­cy zespół blu­eso­wy Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go „Amol Blu­es” W skła­dzie: Adam Mysia­ła – gita­ra Tomasz Szew­czyk – gita­ra Krzysz­tof Roma­no­wicz – bas Tomasz Kon­rad – kla­wi­sze Sła­wo­mir Smo­la­rek – per­ku­sja Gościn­nie wystą­pi Klau­dia Szew­czyk i Piotr Rajew­ski Zespół przy­po­mni sta­re hity blu­eso­we oraz zapre­zen­tu­je nowe utwo­ry. Będzie to nie­zwy­kły wie­czór wspo­mnień...

Read More

Flir­tu­jąc z Bachem” – kon­cert Leny Ledoff i przy­ja­ciół

06.11.2015 ( pią­tek) godz.18.30 sala wido­wi­sko­wa MDK w Alek­san­dro­wie Łódz­kim ul. 1 Maja 17/19 „Flir­tu­jąc z Bachem” – kon­cert Leny Ledoff i przy­ja­ciół: Adam Rymarz – wokal jaz­zo­wy Lena Ledoff – pia­no Bar­tosz Stę­pień – kon­tra­bas Prze­my­sław Kuczyń­ski – per­ku­sja wej­ściów­ka 10 zł W pro­gra­mie utwo­ry Jana Seba­stia­na Bacha w jaz­zo­wej aran­ża­cji. Muzy­cy pro­po­nu­ją widzo­wi rodzaj sub­tel­nej gry, w któ­rej skom­pli­ko­wa­ny i powścią­gli­wy styl muzy­ki baro­ko­wej łączy się z jaz­zo­wą ener­gią i swo­bo­dą impro­wi­za­cji. Soli­sta Adam Rymarz w inter­pre­ta­cji utwo­rów wiel­kie­go nie­miec­kie­go kom­po­zy­to­ra posłu­gu­je się nie­ty­po­wym dla tej muzy­ki brzmie­niem i tech­ni­ką swo­je­go cie­płe­go jaz­zo­we­go gło­su, muzy­cy pod przy­wódz­twem pia­nist­ki Leny Ledoff odważ­nie zesta­wia­ją bachow­skie tema­ty ze współ­cze­snym brzmie­niem tria...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy