Miesiąc: Listopad 2015

Wir­tu­ozi skrzy­piec z róż­nych epok & Cecyliana

Naj­bliż­sze kon­cer­ty w ramach Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Aleksandowie  Czwar­tek, 19.11.2015 godz.18.30 „Wir­tu­ozi skrzy­piec z róż­nych epok” kon­cert rodzeń­stwa Anny i Tymo­te­usza Pie­trza­ków w ramach Dni Kul­tu­ry Chrześcijańskiej miej­sce: kościół para­fial­ny pw. Św. Archa­nio­łów Alek­san­drów ul. Woj­ska Pol­skie­go 3 Anna i Tymo­te­usz Pie­trzak to muzycz­ne rodzeń­stwo z Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Tymek kształ­ci sie w szko­le muzycz­nej II stop­nia. Ania jest stu­dent­ką II roku Aka­de­mii Muzycz­nej w Łodzi. Na skrzyp­cach gra­ją od dziecka.To jest ich pasja, miłość – spo­sób na życie. Cały czas poza nauką szli­fu­ją umie­jęt­no­ści na kur­sach doszka­la­ja­cych, zwy­kle w cza­sie waka­cji. Muzy­ka towa­rzy­szy im bez prze­rwy przez cały rok. Bio­rą udział w kon­cer­tach orga­ni­zo­wa­nych w naszym mie­ście, uświet­nia­ją swo­ją grą wer­ni­sa­że i inne kul­tu­ral­ne...

Read More

Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódzkim

Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim 08.11. – 22.11.2015 r. Po raz pierw­szy w Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbę­dą sie Dni Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej. Wyda­rze­nia orga­ni­zu­je para­fia p.w. św. Archa­nio­łów Rafa­ła i Micha­ła w Alek­san­dro­wie. Celem pro­jek­tu jest poka­zy­wa­nie ście­żek roz­wo­ju oso­bi­ste­go, wie­lo­po­ko­le­nio­wa inte­gra­cja oraz pobu­dza­nie do dzia­ła­nia śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Pla­no­wa­ne spo­tka­nia adre­so­wa­ne są do każ­de­go, kto pra­gnie choć na chwi­lę zatrzy­mać się w bie­gu codzien­ne­go życia, by przyj­rzeć się swo­je­mu wnę­trzu. Zapro­sze­ni goście dają swym życiem świa­dec­two wia­ry w wyż­sze war­to­ści. To wspa­nia­ły spo­sób aby wska­zać oso­bom poszu­ku­ją­cym celów życio­wych wzo­rów god­nych do naśladowania. W pro­gra­mie  znaj­du­je się wie­le róż­no­rod­nych atrak­cji, każ­dy znaj­dzie dla sie­bie coś interesującego. Odbę­dą...

Read More

Zadusz­ki bluesowe

Para­fia „Archa­nio­łów” oraz Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza­ją w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 8 listo­pa­da 2015 o godz. 16.30 na Zadusz­ki blu­eso­we z zespo­łem Amol Blu­es, któ­re odbę­dą się w koście­le para­fial­nym pw. Św. Archa­nio­łów Micha­ła i Rafa­ła w Alek­san­dro­wie Łódz­kim (ul. Woj­ska Pol­skie­go 3). Zadusz­ko­wy kon­cert będzie dedy­ko­wa­ny nie­ży­ją­cym pol­skim twór­com, muzy­kom, arty­stom i ludziom kultury. Zagra­ją muzy­cy two­rzą­cy zespół blu­eso­wy Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go „Amol Blues” W skła­dzie: Adam Mysia­ła – gitara Tomasz Szew­czyk – gitara Krzysz­tof Roma­no­wicz – bas Tomasz Kon­rad – klawisze Sła­wo­mir Smo­la­rek – perkusja Gościn­nie wystą­pi Klau­dia Szew­czyk i Piotr Rajewski Zespół przy­po­mni sta­re hity blu­eso­we oraz zapre­zen­tu­je nowe utwo­ry. Będzie to nie­zwy­kły wie­czór wspo­mnień muzycz­nych. Ser­decz­nie zapra­sza­my....

Read More

Flir­tu­jąc z Bachem” – kon­cert Leny Ledoff i przyjaciół

06.11.2015 ( pią­tek) godz.18.30 sala wido­wi­sko­wa MDK w Alek­san­dro­wie Łódz­kim ul. 1 Maja 17/19 „Flir­tu­jąc z Bachem” – kon­cert Leny Ledoff i przy­ja­ciół: Adam Rymarz – wokal jazzowy Lena Ledoff – piano Bar­tosz Stę­pień – kontrabas Prze­my­sław Kuczyń­ski – perkusja wej­ściów­ka 10 zł W pro­gra­mie utwo­ry Jana Seba­stia­na Bacha w jaz­zo­wej aran­ża­cji. Muzy­cy pro­po­nu­ją widzo­wi rodzaj sub­tel­nej gry, w któ­rej skom­pli­ko­wa­ny i powścią­gli­wy styl muzy­ki baro­ko­wej łączy się z jaz­zo­wą ener­gią i swo­bo­dą impro­wi­za­cji. Soli­sta Adam Rymarz w inter­pre­ta­cji utwo­rów wiel­kie­go nie­miec­kie­go kom­po­zy­to­ra posłu­gu­je się nie­ty­po­wym dla tej muzy­ki brzmie­niem i tech­ni­ką swo­je­go cie­płe­go jaz­zo­we­go gło­su, muzy­cy pod przy­wódz­twem pia­nist­ki Leny Ledoff odważ­nie zesta­wia­ją bachow­skie tema­ty ze współ­cze­snym brzmie­niem tria jaz­zo­we­go. Uczta...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy