Miesiąc: Październik 2015

Kon­cert Iza­bel­li Żebrowskiej

23.10.2015 godz.18.30 sala wido­wi­sko­wa OSP ul. 11 Listo­pa­da 9 ( wej­ście od zaple­cza budynku) Eks­plo­zja dźwię­ku. Muzy­ka z róznych stron świata - kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzyki wej­sciów­ka 10 zł „Eks­plo­zja Dźwię­ku” Muzy­ka z róż­nych stron świa­ta. To kon­cert wir­tu­oza skrzy­piec Iza­bel­li Żebrow­skiej. Artyst­ka pocho­dzi z Łodzi, jest absol­went­ką łódz­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Kon­cer­tu­je głów­nie zagra­ni­cą. Łączy brzmie­nie kla­sycz­ne­go instru­men­tu z nowy­mi tren­da­mi  muzy­ki, uka­zu­jąc słu­cha­czom wszech­stron­ność, pięk­no i czar nie­ogra­ni­czo­ne­go świa­ta barw­nej sztu­ki, jaką może two­rzyć  dźwięk. Idąc z „duchem cza­su” posta­wi­ła na fuzję swych kla­sycz­nych umie­jęt­no­ści gry na instru­men­cie z naj­now­szy­mi świa­to­wy­mi  tren­da­mi kre­owa­nia arty­stycz­nych doznań. Latem Iza­bel­la Żebrow­ska wystę­po­wa­ła w Alek­san­dro­wie w ogro­dzie biblio­te­ki. Ten kto miał...

Read More

Impre­sje jaz­zo­we” – kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzyki

16.10.2015 r. godz.18.30 Kli­ma­ty, Alek­san­drów Łódz­ki, ul. War­szaw­ska 28  „Impre­sje jaz­zo­we” – kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzyki. „Impre­sje jaz­zo­we” - kon­cert Paw­ła Samo­khi­na – trę­ba­cza i woka­li­sty zespo­łu Samo­khin Band. Muzyk jest Rosja­ni­nem, któ­ry wybrał życie w Pol­sce. Raczy nas ochryp­nię­tym woka­lem, łama­ną pol­sz­czy­zną, dopra­wia­ną rusy­cy­zma­mi, a przede wszyst­kim wir­tu­oze­rią gry na trąb­ce. Stu­dio­wał na Wydzia­le Jaz­zu w Rosto­wie, ukoń­czył Kla­sę Trąb­ki na Wydzia­le Kla­sycz­nym, jest dyplo­man­tem Kon­ser­wa­to­rium im. Rach­ma­ni­no­wa. Z jego ini­cja­ty­wy powstał zespół Samo­khin Band, któ­ry gra jazz, fun­ky, folk. Świet­nie bawi publicz­ność, któ­ra na kon­cer­tach śpie­wa i tań­czy razem z muzykami. W piąt­ko­wy wie­czór Paweł Samo­khin będzie grał na trąb­ce muzy­kę inspi­ro­wa­ną jazzem. „Impre­sje...

Read More

Świę­to Latawca

11 paź­dzier­ni­ka 2015 (nie­dzie­la), godz. 15.00 Świę­to Latawca Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na pią­te Świę­to Latawca Zapra­sza­my całe rodzi­ny, wszyst­kich któ­rzy lubią aktyw­nie spę­dzać czas na łonie natu­ry. Zapo­wia­da się wspa­nia­ła rodzin­na zaba­wa. Wej­ściów­ką na impre­zę jest wła­sno­ręcz­nie zbu­do­wa­ny lata­wiec. W tym roku jest szan­sa wyko­nać go pod okiem instruk­to­ra Pana Jerze­go Kli­ma­cza­ka ( zgło­sze­nia pod nr tel. 516 649 340 ). Będzie też moż­na na miej­scu zro­bić „lata­ja­cą babę”  lub kupić goto­we lataw­ce. Do zaba­wy zapro­si­li­śmy fir­mę „Mode­larz” Tom­ka Ole­siń­skie­go, któ­ra pod­czas Świę­ta wysta­wi swo­je sto­isko mode­lar­skie gdzie będzie moż­na kupić (ceny pro­mo­cyj­ne!!) lataw­ce o trwa­łej kon­struk­cji z włók­na...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy