Miesiąc: Październik 2015

Kon­cert Iza­bel­li Żebrow­skiej

23.10.2015 godz.18.30 sala wido­wi­sko­wa OSP ul. 11 Listo­pa­da 9 ( wej­ście od zaple­cza budyn­ku) Eks­plo­zja dźwię­ku. Muzy­ka z róznych stron świa­ta - kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzy­ki wej­sciów­ka 10 zł „Eks­plo­zja Dźwię­ku” Muzy­ka z róż­nych stron świa­ta. To kon­cert wir­tu­oza skrzy­piec Iza­bel­li Żebrow­skiej. Artyst­ka pocho­dzi z Łodzi, jest absol­went­ką łódz­kiej Aka­de­mii Muzycz­nej. Kon­cer­tu­je głów­nie zagra­ni­cą. Łączy brzmie­nie kla­sycz­ne­go instru­men­tu z nowy­mi tren­da­mi  muzy­ki, uka­zu­jąc słu­cha­czom wszech­stron­ność, pięk­no i czar nie­ogra­ni­czo­ne­go świa­ta barw­nej sztu­ki, jaką może two­rzyć  dźwięk. Idąc z „duchem cza­su” posta­wi­ła na fuzję swych kla­sycz­nych umie­jęt­no­ści gry na instru­men­cie z naj­now­szy­mi świa­to­wy­mi  tren­da­mi kre­owa­nia arty­stycz­nych doznań. Latem Iza­bel­la Żebrow­ska wystę­po­wa­ła w Alek­san­dro­wie w ogro­dzie biblio­te­ki. Ten kto...

Read More

Impre­sje jaz­zo­we” – kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzy­ki

16.10.2015 r. godz.18.30 Kli­ma­ty, Alek­san­drów Łódz­ki, ul. War­szaw­ska 28  „Impre­sje jaz­zo­we” – kon­cert z cyklu Jesień peł­na muzy­ki. „Impre­sje jaz­zo­we” - kon­cert Paw­ła Samo­khi­na – trę­ba­cza i woka­li­sty zespo­łu Samo­khin Band. Muzyk jest Rosja­ni­nem, któ­ry wybrał życie w Pol­sce. Raczy nas ochryp­nię­tym woka­lem, łama­ną pol­sz­czy­zną, dopra­wia­ną rusy­cy­zma­mi, a przede wszyst­kim wir­tu­oze­rią gry na trąb­ce. Stu­dio­wał na Wydzia­le Jaz­zu w Rosto­wie, ukoń­czył Kla­sę Trąb­ki na Wydzia­le Kla­sycz­nym, jest dyplo­man­tem Kon­ser­wa­to­rium im. Rach­ma­ni­no­wa. Z jego ini­cja­ty­wy powstał zespół Samo­khin Band, któ­ry gra jazz, fun­ky, folk. Świet­nie bawi publicz­ność, któ­ra na kon­cer­tach śpie­wa i tań­czy razem z muzy­ka­mi. W piąt­ko­wy wie­czór Paweł Samo­khin będzie grał na trąb­ce muzy­kę inspi­ro­wa­ną jaz­zem....

Read More

Świę­to Lataw­ca

11 paź­dzier­ni­ka 2015 (nie­dzie­la), godz. 15.00 Świę­to Lataw­ca Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na pią­te Świę­to Lataw­ca Zapra­sza­my całe rodzi­ny, wszyst­kich któ­rzy lubią aktyw­nie spę­dzać czas na łonie natu­ry. Zapo­wia­da się wspa­nia­ła rodzin­na zaba­wa. Wej­ściów­ką na impre­zę jest wła­sno­ręcz­nie zbu­do­wa­ny lata­wiec. W tym roku jest szan­sa wyko­nać go pod okiem instruk­to­ra Pana Jerze­go Kli­ma­cza­ka ( zgło­sze­nia pod nr tel. 516 649 340 ). Będzie też moż­na na miej­scu zro­bić „lata­ja­cą babę”  lub kupić goto­we lataw­ce. Do zaba­wy zapro­si­li­śmy fir­mę „Mode­larz” Tom­ka Ole­siń­skie­go, któ­ra pod­czas Świę­ta wysta­wi swo­je sto­isko mode­lar­skie gdzie będzie moż­na kupić (ceny pro­mo­cyj­ne!!) lataw­ce o trwa­łej kon­struk­cji z włók­na...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy