Miesiąc: Wrzesień 2015

Jesień peł­na muzy­ki”

„Jesień peł­na muzy­ki” to cykl kon­cer­tów, na któ­re zapra­sza­ją orga­ni­za­to­rzy: Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go oraz Biblio­te­ka Bublicz­na im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Do udzia­łu w pro­jek­cie zapro­si­li­śmy wybit­nych arty­stów z nasze­go regio­nu. Wystą­pi wir­tu­oz skrzy­piec Iza­bel­la Żebrow­ska. Zapre­zen­tu­je muzy­kę z róż­nych stron świa­ta na kon­cer­cie „Eks­plo­zja dźwię­ku”. Nie­zwy­kły kon­cert cze­ka wiel­bi­cie­li J.S.Bacha – „Flir­tu­jąc z Bachem”, czy­li Bach w jaz­zo­wych aran­ża­cjach Leny Ledoff, Ada­ma Ryma­rza, Bar­to­sza Stęp­nia i Prze­my­sła­wa Kuczyń­skie­go. Rosyj­ską pio­sen­kę poetyc­ką przy­po­mni Lech Dyblik i Leszek Koło­dziej­ski (akor­de­on), a na trąb­ce impre­sje jaz­zo­we zagra Paweł Samo­khim. Wyda­rze­nia poka­zu­ją­ce róż­ne obli­cza muzy­ki dedy­ku­je­my miesz­kań­com gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki, któ­rzy nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi,...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka

06.09.015 (nie­dzie­la) godz.17.00 Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka Dwór w Nakiel­ni­cy Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Celem wyda­rze­nia jest kul­ty­wo­wa­nie zapo­mnia­nych zwy­cza­jów i tra­dy­cji ludo­wych wpi­sa­nych w pol­ską kul­tu­rę, two­rzą­cych naro­do­wą toż­sa­mość, zwięk­sze­nie wie­dzy o nich i histo­rii nasze­go regio­nu, a tak­że inte­gra­cja śro­do­wi­ska lokal­ne­go Pod­czas spo­tka­nia odbę­dą się zaba­wy i kon­kur­sy z ziem­nia­kien w roli głów­nej, wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek ludo­wych i bie­siad­nych, tań­ce, roz­mo­wy z etno­gra­fem przy ogni­sku. Atrak­cją spo­tka­nia jest miej­sce- zabyt­ko­wy dwór Zacher­tów w Nakiel­ni­cy, opo­wie­ści wła­ści­ciel­ki Elzbie­ty Puła­czew­skiej oraz kon­cert zespo­łu Ekle­zja. Wej­ściów­ka: wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na przy­staw­ka do ziem­nia­ków...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy