Miesiąc: Wrzesień 2015

Jesień peł­na muzyki”

„Jesień peł­na muzy­ki” to cykl kon­cer­tów, na któ­re zapra­sza­ją orga­ni­za­to­rzy: Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go oraz Biblio­te­ka Bublicz­na im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Do udzia­łu w pro­jek­cie zapro­si­li­śmy wybit­nych arty­stów z nasze­go regio­nu. Wystą­pi wir­tu­oz skrzy­piec Iza­bel­la Żebrow­ska. Zapre­zen­tu­je muzy­kę z róż­nych stron świa­ta na kon­cer­cie „Eks­plo­zja dźwięku”. Nie­zwy­kły kon­cert cze­ka wiel­bi­cie­li J.S.Bacha – „Flir­tu­jąc z Bachem”, czy­li Bach w jaz­zo­wych aran­ża­cjach Leny Ledoff, Ada­ma Ryma­rza, Bar­to­sza Stęp­nia i Prze­my­sła­wa Kuczyńskiego. Rosyj­ską pio­sen­kę poetyc­ką przy­po­mni Lech Dyblik i Leszek Koło­dziej­ski (akor­de­on), a na trąb­ce impre­sje jaz­zo­we zagra Paweł Samokhim. Wyda­rze­nia poka­zu­ją­ce róż­ne obli­cza muzy­ki dedy­ku­je­my miesz­kań­com gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki, któ­rzy nie mają moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w życiu kul­tu­ral­nym Łodzi,...

Read More

Świę­to Pie­czo­ne­go Ziemniaka

06.09.015 (nie­dzie­la) godz.17.00 Świę­to Pie­czo­ne­go Ziemniaka Dwór w Nakielnicy Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Celem wyda­rze­nia jest kul­ty­wo­wa­nie zapo­mnia­nych zwy­cza­jów i tra­dy­cji ludo­wych wpi­sa­nych w pol­ską kul­tu­rę, two­rzą­cych naro­do­wą toż­sa­mość, zwięk­sze­nie wie­dzy o nich i histo­rii nasze­go regio­nu, a tak­że inte­gra­cja śro­do­wi­ska lokal­ne­go Pod­czas spo­tka­nia odbę­dą się zaba­wy i kon­kur­sy z ziem­nia­kien w roli głów­nej, wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek ludo­wych i bie­siad­nych, tań­ce, roz­mo­wy z etno­gra­fem przy ogni­sku. Atrak­cją spo­tka­nia jest miej­sce- zabyt­ko­wy dwór Zacher­tów w Nakiel­ni­cy, opo­wie­ści wła­ści­ciel­ki Elzbie­ty Puła­czew­skiej oraz kon­cert zespo­łu Eklezja. Wej­ściów­ka: wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­na przy­staw­ka do ziem­nia­ków...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy