Miesiąc: Sierpień 2015

Kle­smers music” – kon­cert zespo­łu Jedy­ne Takie Trio

30 sierp­nia 2015 r w nie­dzie­lę o godz.16.00 zapra­sza­my na ostat­ni let­ni kon­cert do par­ku miej­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódzkim.Kameralny zespół Jedy­ne Takie Trio zabie­rze nas w sen­ty­men­tal­ną podróż po zacza­ro­wa­nym świe­cie muzy­ki klezmerskiej.Usłyszymy utwo­ry naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów two­rzą­cych muzy­kę nawią­zu­ją­cą do hebraj­skiej sty­li­sty­ki i żydow­skie­go liry­zmu. Będą to melo­die Ser­ba­na Nichi­fo­ra, Jer­re­go Boc­ka ( auto­ra Skrzyp­ka na dachu), Ben­ne­go God­ma­na, Irvin­ga Glicka.Łączy się w nich współ­cze­sność, ele­men­ty jaz­zu, swin­gu z żydow­ski­mi tra­dy­cyj­ny­mi melodiami. Jedy­ne Takie Trio to zespół, któ­ry powstał w 2011 roku z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny Moryś-Pału­by. Gra­ją w nim pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy z wyż­szym wykształ­ce­niem, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, fil­har­mo­ni­cy. Począt­ko­wo pre­zen­to­wa­li muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą. Posta­no­wi­li jed­nak zacząć pro­mo­wać tra­dy­cyj­ne melo­die lud­no­ści żydow­skiej,...

Read More

Sen nocy let­niej” kon­cert zespo­łu IntroPlus

09.08.2015 ( nie­dzie­la) godz.16.00 Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódzkim „Sen nocy let­niej” kon­cert zespo­łu IntroPlus Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny kon­cert do parku. Wystą­pi zespół IntroPlus Muzy­ka jest ich pasją od naj­młod­szych lat, dla­te­go wkła­da­ją w nią wie­le ser­ca i zaan­ga­żo­wa­nia. Zna­ją się nie od dziś i nawza­jem inspi­ru­ją muzycz­nie. Two­rzą w zespo­le har­mo­nię i zro­zu­mie­nie,  co prze­kła­da się na dosko­na­ły kon­takt z publicznością. Zespół Intro Plus powstał z pasji do muzy­ki. Każ­dy z człon­ków zespo­łu doda­je inny smak i cha­rak­ter, dla­te­go może zapre­zen­to­wać bar­dzo uroz­ma­ico­ne granie… Muzy­kę tanecz­ną, zna­ne prze­bo­je z lat 80 i 90, rock’n’rolle, bal­la­dy roc­ko­we, naj­now­sze hity, utwo­ry instru­men­tal­ne, wal­ce, tan­ga, a  tak­że tanecz­ną muzy­ka...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy