Miesiąc: Sierpień 2015

Kle­smers music” – kon­cert zespo­łu Jedy­ne Takie Trio

30 sierp­nia 2015 r w nie­dzie­lę o godz.16.00 zapra­sza­my na ostat­ni let­ni kon­cert do par­ku miej­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódzkim.Kameralny zespół Jedy­ne Takie Trio zabie­rze nas w sen­ty­men­tal­ną podróż po zacza­ro­wa­nym świe­cie muzy­ki klezmerskiej.Usłyszymy utwo­ry naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów two­rzą­cych muzy­kę nawią­zu­ją­cą do hebraj­skiej sty­li­sty­ki i żydow­skie­go liry­zmu. Będą to melo­die Ser­ba­na Nichi­fo­ra, Jer­re­go Boc­ka ( auto­ra Skrzyp­ka na dachu), Ben­ne­go God­ma­na, Irvin­ga Glicka.Łączy się w nich współ­cze­sność, ele­men­ty jaz­zu, swin­gu z żydow­ski­mi tra­dy­cyj­ny­mi melo­dia­mi. Jedy­ne Takie Trio to zespół, któ­ry powstał w 2011 roku z ini­cja­ty­wy Kata­rzy­ny Moryś-Pału­by. Gra­ją w nim pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy z wyż­szym wykształ­ce­niem, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, fil­har­mo­ni­cy. Począt­ko­wo pre­zen­to­wa­li muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą. Posta­no­wi­li jed­nak zacząć pro­mo­wać tra­dy­cyj­ne melo­die lud­no­ści żydow­skiej,...

Read More

Sen nocy let­niej” kon­cert zespo­łu Intro­Plus

09.08.2015 ( nie­dzie­la) godz.16.00 Park Miej­ski w Alek­san­dro­wie Łódz­kim „Sen nocy let­niej” kon­cert zespo­łu Intro­Plus Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza na kolej­ny kon­cert do par­ku. Wystą­pi zespół Intro­Plus Muzy­ka jest ich pasją od naj­młod­szych lat, dla­te­go wkła­da­ją w nią wie­le ser­ca i zaan­ga­żo­wa­nia. Zna­ją się nie od dziś i nawza­jem inspi­ru­ją muzycz­nie. Two­rzą w zespo­le har­mo­nię i zro­zu­mie­nie,  co prze­kła­da się na dosko­na­ły kon­takt z publicz­no­ścią. Zespół Intro Plus powstał z pasji do muzy­ki. Każ­dy z człon­ków zespo­łu doda­je inny smak i cha­rak­ter, dla­te­go może zapre­zen­to­wać bar­dzo uroz­ma­ico­ne gra­nie… Muzy­kę tanecz­ną, zna­ne prze­bo­je z lat 80 i 90, rock’n’rolle, bal­la­dy roc­ko­we, naj­now­sze hity, utwo­ry instru­men­tal­ne, wal­ce, tan­ga, a  tak­że tanecz­ną...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy