Miesiąc: Lipiec 2015

Joga w par­ku miej­skim

Joga w par­ku miej­skim w nie­dzie­le 02.08. i  09.08 2015 godz.15.00 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza chęt­nych do aktyw­ne­go spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. „Joga dla wszyst­kich” to świet­na alter­na­ty­wa dla kom­pu­te­ra, tele­wi­zo­ra i innych nud­nych sie­dzą­cych zajęć. Razem z Mał­go­sią Pia­sec­ką, któ­ra będzie pro­wa­dzi­ła zaję­cia, doła­du­je­cie akumulatory,zrelaksujecie się, lepiej pozna­cie wła­sne cia­ło i jego moż­li­wo­ści. Zapra­sza­my tych któ­rzy chcą ina­czej, cie­ka­wiej spę­dzać nie­dziel­ne popo­łu­dnia. Nale­ży zabrać ze sobą koc, kari­ma­tę, pla­sti­ko­wą toreb­kę lub inny przed­miot umoż­li­wia­ją­cy sie­dze­nie na tra­wie, wygod­ny strój i obu­wie...

Read More

Prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej”

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go  zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki na kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miej­skim 26 lip­ca 2015 o godz.16.00 zagra naj­lep­sza w woje­wódz­twie łódz­kim orkie­stra dęta OSP z Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go. Zapra­sza­my na nie­zwy­kłą podróż muzycz­ną po całym świe­cie. Orkie­stra zagra swin­gi, prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej, musicalowej,klasycznej, stan­dar­dy jaz­zo­we oraz inne sło­necz­ne, waka­cyj­ne melo­die. Alek­san­drow­ska Orkie­stra dęta OSP ma za sobą ponad stu­let­nia tra­dy­cję. Zało­żo­na w 1909 roku przez dru­ha Bole­sła­wa Zwierz­chow­skie­go dzia­ła bez prze­rwy do dnia dzi­siej­sze­go. Jej gra towa­rzy­szy wszyst­kim waż­nym uro­czy­sto­ściom gmin­nym zarów­no patrio­tycz­nym jak i kościel­nym. Orkie­stra zawsze gro­ma­dzi­ła wokół sie­bie wspa­nia­łych muzy­ków. Klar­ne­ci­sta Wło­dek  grał kie­dyś w orkie­strze dętej na dwo­rze car­skim!...

Read More

Ser­dusz­ko puka w ryt­mie cha cha” w Par­ku Miej­skim

19.07.2015 nie­dzie­la  godz.16.00 W tanecz­nych ryt­mach „cha cha” Pani Bar­ba­ra  zaśpie­wa nie­za­po­mnia­ne pio­sen­ki lat 50. 60 Będą „Parasolki”,„Karuzela”, „O mnie się nie martw” „Rudy rydz” i inne prze­bo­je, któ­re zabio­rą słu­cha­czy do daw­nych lat i wspo­mnień, pozwo­lą ode­rwać się od codzien­no­ści. Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukra­iń­skie­go. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym, ponad­dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem, pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Pio­sen­kar­ka ma w dorob­ku bra­wu­ro­we wyko­na­nia muzy­ki roz­ryw­ko­wej.  ...

Read More

Muzycz­na jesień

RSS Teatry

 • To miasto to moja opowieść w Teatrze Szwalnia
  18 listopada o godz. 19 w Teatrze Szwalnia rozpocznie się otwarty pokaz pracy warsztatowej „To miasto to moja opowieść” – warsztatu teatru dokumentalnego prowadzonego przez kolektyw twórczy B-SIDES. Wstęp wynosi 5/10 zł
 • Zapomniani bohaterowie w No To Tu Teatr
  Czy młodzież da się oderwać od smartfonów i laptopów, żeby rozmawiać z nią o historii? Czy o bohaterstwie i patriotyzmie można mówić nowocześnie i zajmująco? Pasjonaci ze Stowarzyszenia Canto Sonoro przekonują, że tak i zapraszają do teatru NO TO TU na spektakl muzyczny „Zapomniani bohaterowie. Aleksander Napiórkowski i inni”. Prapremiera w niedzielę, 19 listopada o g. 17:00. Premiera […]
 • Klimakterium dwukrotnie w Teatr Muzyczny
  W niedzielę, 19 listopada o godz. 15 Klimakterium... i już, a o godz. 18:30 Klimakterium 2, czyli menopauzy szał zobaczymy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi.

RSS Wysta­wy

 • Na styku szarości - Miłosz Krajewski w Galerii Bałuckiej
  Od 17 listopada do 10 grudnia w Galerii Bałuckiej będzie można oglądać wystawę Na styku szarości Miłosza Krajewskiego. Kuratorką ekspozycji jest Dominika Pawełczyk. Wernisaż - 17 listopada o godz. 17.
 • Karol Hiller w Galerii Re:Medium (foto)
  Od 14 do 25 listopada w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę z cyklu ekspozycji Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego pod tytułem Karol Hiller (1891-1939). Kompozycje heliograficzne i grafika projektowa. To, co łączy dokonania artystów prezentowanych w tym cyklu to fakt, iż sfera projektowania z perspektywy czasu także stanowi ważny element ich artystycznej spuścizny.
 • Dom ze snów w Muzeum Pałac Herbsta
  W piątek, 17 listopada o godz. 18 w Muzeum Pałac Herbsta rozpocznie się wernisaż wystawy pt. Dom ze snów. Jej kuratorkami są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka.

RSS Muzy­ka

 • Dreadsquad Live w New Yorku (foto)
  W piątek, 10 listopada w New Yorku odbył się debiutancki koncert formacji Dreadsquad Live wraz z krakowską wokalistką Kasią Malendą – finalistką programu The Voice of Poland.
 • Kroke & Sławek Berny w Wytwórni (foto)
  W czwartek, 16 listopada w łódzkiej Wytwórni wystąpił krakowski zespół Kroke & Sławek Berny. Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza nic innego, jak Kraków właśnie.

Rajd Samo­chdo­wy

Patro­ni medial­ni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzy­ki

Nasi part­ne­rzy