Miesiąc: Lipiec 2015

Joga w par­ku miejskim

Joga w par­ku miej­skim w nie­dzie­le 02.08. i  09.08 2015 godz.15.00 Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza chęt­nych do aktyw­ne­go spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. „Joga dla wszyst­kich” to świet­na alter­na­ty­wa dla kom­pu­te­ra, tele­wi­zo­ra i innych nud­nych sie­dzą­cych zajęć. Razem z Mał­go­sią Pia­sec­ką, któ­ra będzie pro­wa­dzi­ła zaję­cia, doła­du­je­cie akumulatory,zrelaksujecie się, lepiej pozna­cie wła­sne cia­ło i jego moż­li­wo­ści. Zapra­sza­my tych któ­rzy chcą ina­czej, cie­ka­wiej spę­dzać nie­dziel­ne popołudnia. Nale­ży zabrać ze sobą koc, kari­ma­tę, pla­sti­ko­wą toreb­kę lub inny przed­miot umoż­li­wia­ją­cy sie­dze­nie na tra­wie, wygod­ny strój i obu­wie...

Read More

Prze­bo­je muzy­ki rozrywkowej”

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go  zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki na kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miejskim 26 lip­ca 2015 o godz.16.00 zagra naj­lep­sza w woje­wódz­twie łódz­kim orkie­stra dęta OSP z Alek­san­dro­wa Łódzkiego. Zapra­sza­my na nie­zwy­kłą podróż muzycz­ną po całym świe­cie. Orkie­stra zagra swin­gi, prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej, musicalowej,klasycznej, stan­dar­dy jaz­zo­we oraz inne sło­necz­ne, waka­cyj­ne melodie. Alek­san­drow­ska Orkie­stra dęta OSP ma za sobą ponad stu­let­nia tra­dy­cję. Zało­żo­na w 1909 roku przez dru­ha Bole­sła­wa Zwierz­chow­skie­go dzia­ła bez prze­rwy do dnia dzi­siej­sze­go. Jej gra towa­rzy­szy wszyst­kim waż­nym uro­czy­sto­ściom gmin­nym zarów­no patrio­tycz­nym jak i kościel­nym. Orkie­stra zawsze gro­ma­dzi­ła wokół sie­bie wspa­nia­łych muzy­ków. Klar­ne­ci­sta Wło­dek  grał kie­dyś w orkie­strze dętej na dwo­rze car­skim!...

Read More

Ser­dusz­ko puka w ryt­mie cha cha” w Par­ku Miejskim

19.07.2015 nie­dzie­la  godz.16.00 W tanecz­nych ryt­mach „cha cha” Pani Bar­ba­ra  zaśpie­wa nie­za­po­mnia­ne pio­sen­ki lat 50. 60 Będą „Parasolki”,„Karuzela”, „O mnie się nie martw” „Rudy rydz” i inne prze­bo­je, któ­re zabio­rą słu­cha­czy do daw­nych lat i wspo­mnień, pozwo­lą ode­rwać się od codzienności. Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukraińskiego. Dys­po­nu­je wspa­nia­łym, ponad­dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem, pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Pio­sen­kar­ka ma w dorob­ku bra­wu­ro­we wyko­na­nia muzy­ki rozrywkowej.  ...

Read More

Muzycz­na jesień

Rajd Samo­chdo­wy

RSS Teatry

 • Festiwal Perspektywy 2017 - wrzesień
  Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze i bezpośrednio odwołuje się do obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.  Między kwietniem a listopadem 2017 zapraszamy do Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi na pięć weekendowych cykli. Podczas każdego z nich zaprezentowane zostaną spektakle, koncerty, sesje warsztatów prowadzone przez zaproszonych artystów oraz spotkania i […]
 • szwalnia.DOK 2 - informacja
  szwalnia.DOK to cykl wielomiesięcznych prezentacji zjawisk z zakresu sztuki dokumentu, non-fiction oraz verbatim uzupełnionych o spotkania autorskie mające za zadanie przybliżyć uczestnikom konteksty kulturowe, społeczne i polityczne, wokół których oscylują podejmowane działania. Pierwsza edycja odbyła się w terminie październik-grudzień 2016 i otrzymała nagrodę „Plaster Kultury” w kategorii OFF Roku. szwalnia.DOK2 odbędzie się w terminie wrzesień-listopad […]
 • Michał Leja oraz Rafał Rutkowski w Scenografii
  18 i 19 września o godz. 19 w Scenografii rozpoczną się wieczory ze standu-upem. Na scenie pojawią się Michał Leja i Rafał Rutkowski w nowych programach przeznaczonych dla widzów dorosłych. Bilety kosztują 30/40 zł.

RSS Wysta­wy

 • Wernisaż wystawy Pałac w Sannikach. Na strunach historii
  To już w tym tygodniu, dokładnie w piątek 22 września o godz 18.30 w „Sukcesji” odbędzie się wernisaż wystawy „Sanniki. Na strunach historii”, która spotkała się z uznaniem widzów w siedzibie partnera przedsięwzięcia – sannickim pałacu. Teraz będzie miała swój łódzki debiut.
 • Ptak Premiery 2017 (foto)
  Od 15 do 17 września w Centrum Handlowym Ptak organizowano Ptak Premiery - pokazy kolekcji jesień-zima 2017. W ramach imprezy przez trzy dni prezentowano pokazy mody polskich producentów np. La Perla, Moda Club, Blue Shadow, Moove, Malecka, She, Miss City, Muza, MMC, Selected by Maciej Zień, pokaz Paprocki&Brzozowski, pokaz mody Super Size Plus, a także […]
 • 191 Aukcja Promocyjna
  W sobotę 23 września o godzinie 12:00 odbędzie się 191 Aukcja Dzieł Sztuki zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację wystawionych jest 131 obiektów, wśród których dominują obrazy i grafiki.

RSS Muzy­ka

 • Odpoczno - Jade ja se... (wideo)
  Odpoczno opublikowało teledysk do utworu "Jade ja se…", który jest zapowiedzią debiutanckiej płyty zespołu.
 • Wicked Heads w Krańcoofce (foto)
  W piątek, 15 września w Krańcoofce odbył się koncert formacji Wicked Heads. Jako support pojawi się Lemur Band. Występ zorganizowano się w ramach promocji debiutanckiej płyty WH "Superheroes".

Patro­ni medialni

Polub nas

Jesień Peł­na Muzyki

Nasi part­ne­rzy