Rosyj­ska pio­sen­ka poetyc­ka

2 paź­dzier­ni­ka 2015 ( pią­tek)  godz.18.30 sala „Kli­ma­ty”, Alek­san­drów Łódz­ki, ul.Warszawska 28 wej­ściów­ka 10 zł Na dru­gi kon­cert z cyklu „Jesień peł­na muzy­ki” zapro­si­li­śmy zna­nych i lubia­nych arty­stów Lecha Dybli­ka i Lesz­ka Koło­dziej­skie­go . W piąt­ko­wy wie­czór usły­szy­my skła­nia­ją­cą do reflek­sji i zadu­my rosyj­ską bal­la­dę Lech Dyblik- gita­ra śpiew Leszek Koło­dziej­ski – akor­de­on (pro­jekt „Jesień peł­na muzy­ki” reali­zo­wa­ny jest przez Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go oraz Biblio­te­kę Publicz­ną im. Jana Machul­skie­go przy wspar­ciu ŁDK w ramach „współ­or­ga­ni­za­cji pro­jek­tów kul­tu­ral­nych woje­wódz­twa łódz­kie­go 2015” oraz Gmi­ny Alek­san­drów Łódz­ki, pod patro­na­tem Bur­mi­strza Jac­ka...

Read More